Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  สอท. ณ กรุงมอสโก : บทบาทและแนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทยในประเทศรัสเซียและเขตอาณา

  ประกาศกงสุล /

  บทบาทและแนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทยในประเทศรัสเซียและเขตอาณา

  (18 มิถุนายน 2558)

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีนโยบายชัดเจนที่จะคุ้มครองดูแลคนไทยในประเทศรัสเซียและเขตอาณา อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้


  1.      สถานเอกอัครราชทูตฯ มีภารกิจที่พึงกระทำได้ ในกรณีช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ คือ การช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เช่นไม่ได้ทำงานในตำแหน่งที่ตกลงกันไว้ ไม่ได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้  หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ในกรณีข้างต้น แรงงานไทยสามารถร้องขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยเหลือเจรจา ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย กับนายจ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อเอาผิดนายจ้าง เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ มิใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย ทั้งนี้ ภายหลังการไกล่เกลี่ยเจรจา หากแรงงานกับนายจ้างไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างกันได้ และแรงงานต้องการดำเนินการทางกฎหมายกับนายจ้างด้วยตนเอง แรงงานสามารถสอบถาม หรือขอคำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับทนาย จาก สถานเอกอัครราทูตฯ ได้ โดยแรงงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง

  2.      ในกรณีคนไทยหรือแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศได้รับความเดือดร้อน และร้องขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หรือเพื่อให้เดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย แล้วแต่กรณี ซึ่งการให้ ความช่วยเหลือนี้ ไม่ใช่เป็นการชดใช้ความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549  โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนทำสัญญายืมเงินของทางราชการได้เท่าที่ต้องจ่ายตามความจำเป็น ได้แก่ ค่าพาหนะในการเดินทางกลับประเทศไทย ในอัตราต่ำสุด ค่าอาหารระหว่างรอรับความช่วยเหลือ และระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย ค่าเช่าที่พักในระหว่างรอและระหว่างการเดินทาง (ถ้าจำเป็นต้องมี) ในอัตราต่ำสุดของอัตราที่พักในท้องถิ่นนั้น โดยตามระเบียบ ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินดังกล่าวกับทางราชการเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

  3.      เพื่อให้การประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับนายจ้างมีประสิทธิภาพ หรือการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยมีความรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้แรงงานไทยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนายจ้าง อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้าง  สำเนาสัญญาจ้าง ชื่อร้านที่ทำงาน เมืองที่ร้านตั้งอยู่ ที่อยู่ปัจจุบันของแรงงาน นอกจากนี้ ขอให้แรงงานแจ้งข้อมูลที่ประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยไกล่เกลี่ย ให้ชัดเจน ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้การเจรจาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับนายจ้างมีประสิทธิภาพ

  4.      สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถพาแรงงานไทยหลบหนีออกนอกประเทศ หากเกิดปัญหาระหว่างนายจ้างกับแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ตามข้อ 1 ทั้งนี้ หากแรงงานไทยเดินทางเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย อาทิ การใช้วีซ่าผิดประเภทเข้ามาทำงาน  การใช้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเข้ามาทำงาน การเดินทางเข้ามาทำงานโดยไม่มีสัญญาจ้าง การเดินทางเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รายงานตัวกับกระทรวงแรงงาน การอยู่เกินกำหนดอนุญาตของวีซ่า การหลบหนีสัญญาจ้าง รวมทั้ง การกระทำอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย  แรงงานที่กระทำผิดกฎหมายจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายของรัสเซียและได้รับโทษตามที่กฎหมายรัสเซียกำหนด ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่การพิจารณาคดีเป็นเรื่องที่อยู่ภายในกระบวนการตามกฎหมายของประเทศรัสเซียและประเทศในเขตอาณา

  5.      การออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้คนไทยและแรงงานไทยซึ่งไม่มีหนังสือเดินทาง แต่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองว่าหนังสือเดินทางสูญหายจากสถานีตำรวจท้องถิ่นมาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

  6.      เพื่อให้การติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ มีประสิทธิภาพ ขอให้บุคคลทั่วไปรวมทั้ง
  แรงงานไทยขอรับคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยใช้ช่องทางต่อไปนี้

  • 6.1 กรณีทั่วไป -  วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. โทร. + 7 916 939 2155  และ e-mail: consular@thaiembassymoscow.com

  • 6.2  กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (อาทิ กรณีอุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินของพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต) โทร. + 7 916 939 2155 (Hotline)

  7.      สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือเลี่ยงการขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนผ่าน Facebook account ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail ข้างต้นเป็นหลัก (ข้อ 6.1) เนื่องจาก Facebook ดังกล่าวเน้นประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมของชุมชนคนไทย ประกอบกับเจ้าหน้าที่กงสุลจำเป็นต้องทราบข้อมูลชัดเจนซึ่งอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  *************************************************

   

                                                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

                                                                               18 มิถุนายน 2558

  ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  ประกาศอื่นๆ: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  ASIA Cooperation Dialogue (ACD) — The Way Forward for Asia

  โดย Dr. Manaspas Xuto
  As a continent, Asia possesses enormous potential and the inner strength necessary to build the world’s fountain of peace and prosperity. Asia is cradle to the world’s civilizations. Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, Sikhism, Shintoism and Taoism all originated on this ...
  บันทึกลับผู้ติดตาม : ตอนที่ ๑

  โดย นายโตสตอย ช้างเท้าหลัง
  ๒๙ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ผมเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯด้วยเที่ยวบิน TG 974 เครื่องออกตามเวลา ๑๐.๒๕ น ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.