Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  สอท. ณ กรุงมอสโก : บทบาทและแนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทยในประเทศรัสเซียและเขตอาณา

  ประกาศกงสุล /

  บทบาทและแนวปฏิบัติของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทยในประเทศรัสเซียและเขตอาณา

  (18 มิถุนายน 2558)

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มีนโยบายชัดเจนที่จะคุ้มครองดูแลคนไทยในประเทศรัสเซียและเขตอาณา อย่างไรก็ดี เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้


  1.      สถานเอกอัครราชทูตฯ มีภารกิจที่พึงกระทำได้ ในกรณีช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ คือ การช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เช่นไม่ได้ทำงานในตำแหน่งที่ตกลงกันไว้ ไม่ได้รับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้  หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ในกรณีข้างต้น แรงงานไทยสามารถร้องขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยเหลือเจรจา ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย กับนายจ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อเอาผิดนายจ้าง เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ มิใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย ทั้งนี้ ภายหลังการไกล่เกลี่ยเจรจา หากแรงงานกับนายจ้างไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างกันได้ และแรงงานต้องการดำเนินการทางกฎหมายกับนายจ้างด้วยตนเอง แรงงานสามารถสอบถาม หรือขอคำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับทนาย จาก สถานเอกอัครราทูตฯ ได้ โดยแรงงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง

  2.      ในกรณีคนไทยหรือแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศได้รับความเดือดร้อน และร้องขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หรือเพื่อให้เดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศไทย แล้วแต่กรณี ซึ่งการให้ ความช่วยเหลือนี้ ไม่ใช่เป็นการชดใช้ความเสียหาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 2549  โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้คนไทยที่ได้รับความเดือดร้อนทำสัญญายืมเงินของทางราชการได้เท่าที่ต้องจ่ายตามความจำเป็น ได้แก่ ค่าพาหนะในการเดินทางกลับประเทศไทย ในอัตราต่ำสุด ค่าอาหารระหว่างรอรับความช่วยเหลือ และระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย ค่าเช่าที่พักในระหว่างรอและระหว่างการเดินทาง (ถ้าจำเป็นต้องมี) ในอัตราต่ำสุดของอัตราที่พักในท้องถิ่นนั้น โดยตามระเบียบ ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินดังกล่าวกับทางราชการเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว

  3.      เพื่อให้การประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับนายจ้างมีประสิทธิภาพ หรือการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยมีความรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้แรงงานไทยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนายจ้าง อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของนายจ้าง  สำเนาสัญญาจ้าง ชื่อร้านที่ทำงาน เมืองที่ร้านตั้งอยู่ ที่อยู่ปัจจุบันของแรงงาน นอกจากนี้ ขอให้แรงงานแจ้งข้อมูลที่ประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยไกล่เกลี่ย ให้ชัดเจน ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้การเจรจาระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับนายจ้างมีประสิทธิภาพ

  4.      สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถพาแรงงานไทยหลบหนีออกนอกประเทศ หากเกิดปัญหาระหว่างนายจ้างกับแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย ตามข้อ 1 ทั้งนี้ หากแรงงานไทยเดินทางเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย อาทิ การใช้วีซ่าผิดประเภทเข้ามาทำงาน  การใช้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเข้ามาทำงาน การเดินทางเข้ามาทำงานโดยไม่มีสัญญาจ้าง การเดินทางเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รายงานตัวกับกระทรวงแรงงาน การอยู่เกินกำหนดอนุญาตของวีซ่า การหลบหนีสัญญาจ้าง รวมทั้ง การกระทำอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายของรัสเซีย  แรงงานที่กระทำผิดกฎหมายจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายของรัสเซียและได้รับโทษตามที่กฎหมายรัสเซียกำหนด ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่การพิจารณาคดีเป็นเรื่องที่อยู่ภายในกระบวนการตามกฎหมายของประเทศรัสเซียและประเทศในเขตอาณา

  5.      การออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้คนไทยและแรงงานไทยซึ่งไม่มีหนังสือเดินทาง แต่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองว่าหนังสือเดินทางสูญหายจากสถานีตำรวจท้องถิ่นมาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ

  6.      เพื่อให้การติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ มีประสิทธิภาพ ขอให้บุคคลทั่วไปรวมทั้ง
  แรงงานไทยขอรับคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยใช้ช่องทางต่อไปนี้

  • 6.1 กรณีทั่วไป -  วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. โทร. + 7 916 939 2155  และ e-mail: consular@thaiembassymoscow.com

  • 6.2  กรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (อาทิ กรณีอุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินของพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต) โทร. + 7 916 939 2155 (Hotline)

  7.      สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือเลี่ยงการขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนผ่าน Facebook account ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยขอให้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์หรือ e-mail ข้างต้นเป็นหลัก (ข้อ 6.1) เนื่องจาก Facebook ดังกล่าวเน้นประชาสัมพันธ์ข่าวและกิจกรรมของชุมชนคนไทย ประกอบกับเจ้าหน้าที่กงสุลจำเป็นต้องทราบข้อมูลชัดเจนซึ่งอาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  *************************************************

   

                                                                                สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

                                                                               18 มิถุนายน 2558

  ที่มา: สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  ประกาศอื่นๆ: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  บันทึกลับผู้ติดตาม : ตอนที่ ๑

  โดย นายโตสตอย ช้างเท้าหลัง
  ๒๙ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ผมเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯด้วยเที่ยวบิน TG 974 เครื่องออกตามเวลา ๑๐.๒๕ น ...
  คนรัสเซียติดบุหรี่เป็นอันดับสี่ของโลก

  โดย วาซิลี ชูร์มานตีเยฟ
  (แปลและเรียบเรียง)

  > เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 องค์การอนามัยโลกได้ประเมินไว้ว่าว่า ศตวรรษที่ 21นี้ การสูบบุหรี่ อาจคร่าชีวิตปร ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.