Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  หนังสือเดินทาง - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  แผนกกงสุล

  หนังสือเดินทาง

  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

  ด้วยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศ ปรับปรุงรูป แบบหนังสือเดินทางให้ทันสมัยในแนวเดียวกับต่างประเทศ และสอดคล้องกับความก้าว หน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันและให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) โดยตามมาตรฐานของ ICAO จะต้องมีการบัน ทึกข้อมูลทางชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดินทางไว้ใน micro chip และฝังไว้ในหนังสือเดินทาง สำหรับ หนังสือเดินทางของไทยจะใช้ข้อมูลรูปใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ นั้น
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ประเทศไทยได้เริ่ม ออกหนังสือเดินทาง E-Passport มีอายุใช้งาน 5 ปี ผู้ยื่นขอหนังสือ เดินทางศึกษารายละเอียดการขอหนังสือเดินทาง E-Passport ในแต่ละกรณีได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  หมายเหตุ ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยแบบเก่า ยังใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่าได้อยู่ จนกว่าหนังสือเดินทางเล่มเก่ามีอายุไม่ถึง 6 เดือน ซึ่งไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ จึงจำเป็นต้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 6-8 สัปดาห์


  1. การขอ E-Passport

  ในการขอ E-Passport นั้น ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่สถานทูตฯ เพื่อทำการบันทึกภาพถ่ายและลายนิ้วมือ E-passport มีอายุการใช้งาน 5 ปีเท่านั้น มีจำนวน 50 หน้าและจะไม่สามารถต่ออายุได้อีก เมื่อหมดอายุที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทางจะต้องดำเนินการทำหนังสือเดินทางใหม่ ส่วนผู้ที่เดินทางมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวจะต้องเดินทางกลับไปทำหนังสือเดินทางใหม่ที่ประเทศไทยเท่านั้น

  1.1 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอ E-Passport

  1) หนังสือเดินทางเล่มเก่า
  2) สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ
  4) ใบคำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  5) บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ หรือสำเนาข้อมูลทะเบียนบัตรประชาชนออกให้โดย อำเภอที่ออกบัตรประชาชน
  6) สำเนาทะเบียนบ้านไทย รับรองสำเนาถูกต้องจากอำเภอ อายุไม่เกิน 6 เดือน
  7) วีซ่าและรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการเดินทางเข้ามารัสเซีย
  8) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ จำนวน 2 ใบ
  9) เงินค่าธรรมเนียม ชำระเงินสด จำนวน 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  10) ผู้ร้องขอต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 2 ชุด โดยเจ้าของเอกสาร ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ

  1.2 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์

  1) หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
  2) สูติบัตรไทย หรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย
  3) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ
  4) ใบคำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
  5) ทะเบียนสมรสของบิดามารดา 2 ชุด
  6) ใบทะเบียนหย่า ในกรณีหย่าขาดกัน หรือกรณีบิดา - มารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน ต้องมีหนังสือรับรองว่า บุตร อยู่ในความดูแลของใคร ( พร้อมสำเนา 2 ชุด )
  7) ทะเบียนบ้านของผู้เยาว์และของบิดาหรือมารดา 2 ชุด
  8) หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุของบิดาหรือมารดา พร้อมสำเนาคนละ 2 ชุด
  9) เงินค่าธรรมเนียม ชำระเป็นเงินสดจำนวน 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ กรณีต่ออายุในเล่มเก่า
  10) อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็นของแต่ละกรณี เช่น ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนการรับรองบุตร ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล เป็นต้น
  11) ผู้เยาว์และบิดา มารดา ต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

  1.3 ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการทำหนังสือเดินทาง E- Passport (รับเฉพาะเงินสดและเป็นสกุลดอลลาร์เท่านั้น)

   

  1.4 การดำเนินการ

  สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องต่างๆ ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30, 14.30 -16.00 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและวันหยุดราชการของท้องถิ่น (เพิ่มลิ้งค์ไปหน้าวันหยุดของสถานทูตฯ)
  หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ขอหนังสือเดินทาง ควรโทรแจ้งนัดเวลากับทางสถานทูตฯ ล่วงหน้า โดยติดต่อได้ที่เบอร์ (7495) 608-08-17, 608-08-56

  2. การต่ออายุหนังสือเดินทาง

  ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้มีคำสั่งให้สถานเอกอัครราชทูตบริการรับคำร้องขอต่อหนังสือเดินทางเล่มเก่า ซึ่งใช้งานไปแล้ว 5 ปี ได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ชาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างแดน ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จึงใคร่ขอแนะนำให้คนไทยที่อาศัยอยู่ซึ่งมีหนังสือเดินทางแบบเก่าอยู่และใช้งานไปแล้วเป็นเวลา 5 ปี สามารถแจ้งขอต่อหนังสือ เดินทางเล่มเก่าได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ด้วยตนเอง
  (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางที่ต่ออายุ จะมีอายุการใช้งานได้ไม่เกินวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ทั้งนี้ เพื่อให้หนังสือเดินทางแบบเก่าค่อยๆ หมดไป)

  2.1 หลักฐานที่ต้องใช้

  1) หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุแล้วหรือมีอายุใช้ได้ไม่ถึง 6 เดือน
  2) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่ยิ้ม ไม่สวมแว่นตาดำ ยกเว้นแว่นสายตา แต่งกายสุภาพถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ( จำนวน 2 รูป )
  3) สำเนาบัตรประประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใบสูติบัตร กรณีไม่มีบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน ( พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ชุด )
  4) ใบคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ
  5) ใบคำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  6) ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลในหนังสือเดินทาง ขอให้นำหลักฐานที่แสดงการเปลี่ยนชื่อหรือ นามสกุล เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (พร้อมสำเนา 2 ชุด) มาแสดงด้วย

  2.2 ค่าธรรมเนียม

  กรณีต่ออายุเล่มเก่าหลังจาก 5 ปีแรก ต้องชำระค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ

  2.3 การดำเนินการ

  สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องต่างๆ ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30, 14.30 -16.00 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและวันหยุดราชการของท้องถิ่น ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องโทรแจ้งนัดเวลากับทางสถานทูตไว้ล่วงหน้า โดยติดต่อได้ที่เบอร์ (7495) 608-08-17, 608-08-56

  3. หนังสือเดินทางหาย

  ในกรณีที่ท่านทำหนังสือเดินทางหาย ท่านจะต้องติดต่อและแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบแจ้งความ จากนั้นนำใบแจ้งความดังกล่าวไปดำเนินการติดต่อกับทางสถานทูตฯ เพื่อขอทำพาสปอร์ตชั่วคราว

  3.1 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว

  1) สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ
  3) ใบคำร้องขอนิติกรณ์ 1 ฉบับ
  4) บัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุ หรือสำเนาข้อมูลทะเบียนบัตรประชาชนออกให้โดย อำเภอที่ออกบัตรประชาชน
  5) สำเนาทะเบียนบ้านไทย รับรองสำเนาถูกต้องจากอำเภอ อายุไม่เกิน 6 เดือน
  6) วีซ่าและรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการเดินทางเข้ามารัสเซีย
  7) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ จำนวน 2 ใบ
  8) เงินค่าธรรมเนียม ชำระเงินสด จำนวน 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ
  9) ผู้ร้องขอต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 2 ชุด โดยเจ้าของเอกสาร ต้อง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ

  3.2 ค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียม 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการทำหนังสือเดินทาง E- Passport (รับเฉพาะเงินสดและ เป็นสกุลดอลลาร์เท่านั้น)

  3.3 การดำเนินการ

  สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องต่างๆ ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 น. , 14.30 -16.00 น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและวันหยุดราชการของท้องถิ่น ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องโทรแจ้งนัดเวลากับทางสถานทูตไว้ล่วงหน้า โดยติดต่อได้ที่เบอร์ (7495) 608-08-17, 608-08-56  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  บันทึกลับผู้ติดตาม : ตอนที่ ๓

  โดย นายโตสตอย ช้างเท้าหลัง
  Hotel Ukraina ๑๕ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ วันแรกของสัปดาห์นี้ อากาศอุ่นขึ้นมาก แต่ค่าเงินเหรียญสหรัฐกลับลดต่อเนื่องลงอี ...
  บันทึกลับผู้ติดตาม : ตอนที่ ๑

  โดย นายโตสตอย ช้างเท้าหลัง
  ๒๙ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙  ผมเดินทางออกจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯด้วยเที่ยวบิน TG 974 เครื่องออกตามเวลา ๑๐.๒๕ น ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.