Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  แผนกนิติกรณ์ - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  แผนกกงสุล

  แผนกนิติกรณ์

  การรับรองเอกสาร (Legalization)

  สถานเอกอัครราชทูต สามารถให้การดำเนินการเกี่ยวกับ การรับรองเอกสารได้ ดังนี้

  1. การรับรองลายมือชื่อ

  ได้แก่การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับการรับรอง ลายมือชื่อ ของเอกชน

  • การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ของรัฐบาลรัสเซีย ตลอดจนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้เป็นผู้มี อำนาจ รับรองเอก-สารตามกฎหมาย
   • เอกสารที่จะนำมารับรอง ผู้ร้องจะต้องถ่ายสำเนาเอกสารมาด้วย 1 ชุด
   • เอกสารที่สถานเอกกอัครราชทูตฯ จะรับรองให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการ ต่างประเทศ รัสเซียเสียก่อน
  • การรับรองลายมือชื่อของเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของบุคคล สัญชาติไทย เท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือ เดินทาง/ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย เอกสารประเภทที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาดำเนินการ จะเป็นเอกสารการขอมอบอำนาจ หนังสือยินยอมให้ดำเนินการต่าง ๆ หนังสือแสดงว่ามีชีวิต (ส่วนราชการมักจะขอสำหรับข้าราชการบำนาญ)

  2. การรับรองสำเนาเอกสาร

  สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองสำเนาของเอกสารที่ออกให้ โดยส่วนราชการของไทยเพื่อไว้ใช้แสดง เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า สูติบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ฯลฯ

  3. การออกเอกสารรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ

  • เอกสารรับรองการเกิด เพื่อใช้แทนสูติบัตร
  • เอกสารรับรองอื่น ๆ

  ผู้ร้องที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ ตามความจะเป็นแต่ละกรณี ควรนำเอก สารหลักฐานต่าง ๆ ไปขอรับคำปรึกษาหารือ กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา 09.30-12.30 น. , 14.30 -16.00 น. ของวันทำการ อัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหนึ่งตราประทับ

  การขอรับเอกสารทะเบียนราษฎร/ครอบครัว

  การขอรับสูติบัตร มรณบัตร ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฯลฯ ผู้ร้องจะต้องเตรียม เอกสารต่าง ๆ ดังนี้

  หลักฐานการขอสูติบัตร สำหรับเด็กที่เกิดในประเทศรัสเซีย จากบิดาหรือมารดา ที่มีสัญชาติไทย
  เด็กจะได้สัญชาติไทย เฉพาะกรณีที่บิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส กันเท่านั้น

  หลักฐานที่ต้องใช้

  1) สูติบัตรรัสเซีย พร้อมสำเนา 2 ชุด
  2) ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา 2 ชุด หากจดทะเบียนสมรสที่รัสเซีย จะต้องแปลทะเบียนสมรสเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานแปลที่ได้รับการรับรองของรัฐ
  3) หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุของบิดาและมารดา พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ชุด
  4) รูปถ่ายของเด็ก 1 ใบ

  นำหลักฐาน มายื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก โดยบิดาหรือมารดาที่มี สัญชาติไทย

  การขอสูติบัตรพร้อมขอหนังสือเดินทางไทย (E-Passport)

  หลักฐานที่ต้องใช้

  1) หนังสือเดินทาง (Passport) ของบิดา - มารดาที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาคนละ 2 ชุด
  2) รูปถ่ายของเด็ก เป็นภาพสีขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่หลับตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
  3) สำเนาบัตรประประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา - มารดา พร้อมสำเนา 2 ชุด
  (ยกเว้นบิดา ? มารดาเป็นคนต่างชาติ)
  4) ใบทะเบียนสมรส ของบิดา - มารดา ( พร้อมสำเนา 2 ชุด )
  5) ใบทะเบียนหย่า ในกรณีหย่าขาดกัน หรือกรณีบิดา - มารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน ต้องมีหนังสือรับรองว่า บุตร อยู่ในความดูแลของใคร ( พร้อมสำเนา 2 ชุด )
  6) ใบแจ้งเกิดฉบับสมบูรณ์ (Full Birth Certificate) ของทางการรัสเซียหรือในประเทศที่เกิด ที่มีชื่อบิดา ? มารดาอย่างถูกต้อง (พร้อมสำเนา 2 ชุด)
  7) บิดา - มารดาและเด็กที่ต้องการแจ้งเกิดจะต้องไปแสดงตัวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง

  ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียม 2,600 รูเบิล รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
  การดำเนินการ

  สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดรับคำร้องต่างๆ ระหว่างเวลา 09.30 ? 12.30 น., 14.30 -16.00 น. ทุกวันจันทร์ ? วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและวันหยุดราชการของท้องถิ่น ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องโทรแจ้งนัดเวลากับทางสถานทูตไว้ล่วงหน้า โดยติดต่อได้ที่เบอร์ (7495) 608-08-17, 608-08-56

  การขอมรณบัตร

  หลักฐานที่ต้องใช้

  1) หนังสือรับรองการเสียชีวิต ระบุเหตุของการเสียชีวิต ออกให้ โดยแพทย์หรือโรงพยาบาล
  2) มรณบัตรของทางการรัสเซีย
  3) ใบรับรองการทำศพ (เผาหรือฝัง)
  4) หนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต
  5) บัตรประจำตัวประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานทะเบียนราษฎรไทย อื่นๆ ที่มี

  การขอจดทะเบียนสมรส ในการจดทะเบียนสมรสนั้น ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องมาดำเนินการจดทะเบียนสมรสด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

  หลักฐานที่ต้องใช้

  1) บัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ (หากคู่สมรสฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเป็นชาวรัสเซีย จะต้องแสดงพาสปอร์ตภายในประเทศ รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ )
  2) สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับคนไทย)
  3) หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุ
  4) หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือใบหย่า ในกรณีที่เคยสมรสมาแล้ว
  5) ในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแสดงเอกสารการทำงาน 1 ชุด หากเป็นภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับรองจากองค์กรที่ได้รับการรับรองของรัฐ
  6) หากฝ่ายหญิงเคยสมรสมาแล้ว และต้องการสมรสใหม่ จะสามารถสมรสได้ก็ต่อเมื่อระยะเวลาของการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน
  เว้นแต่
  * คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
  * สมรสกับคู่สมรสเดิม
  * มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
  * ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
  * ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

  คู่สมรสต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสำเนาเอกสารทุกอย่าง อย่างละ 1ชุด ในการขอจดทะเบียนสมรสนั้น คู่สมรสจะต้องติดต่อขอนัดกับเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อความสะดวก

  การขอจดทะเบียนหย่า

  หลักการขอจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เฉพาะในกรณีที่เป็นการหย่าโดยความยินยอมสมัครใจของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น

  หลักฐานที่ต้องใช้

  1) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริงเท่านั้น
  2) บัตรประจำตัวประชาชนไทย
  3) สำเนาทะเบียนบ้าน
  4) หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุ

  คู่หย่าต้องนำเอกสารต้นฉบับมาแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสำเนาเอกสารทุกอย่าง อย่างละ ๒ ชุด

  การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  หลักฐานที่ต้องใช้

  1) หนังสือรับรองที่ออกจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาที่จะสำเร็จการศึกษา หรือระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษา (แปลเป็น ภาษาไทย และรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต
  2) หนังสือเดินทาง
  3) หนังสือรับรองซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกให้

  วิธีการดำเนินการ
  • ผู้แทนของนักเรียน/นักศึกษา จะต้องนำหลักฐานดังกล่าวไปดำเนินการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการ ตรวจเลือกทหาร ในวันที่ทางการกำหนดการเกณฑ์ทหาร
  • การดำเนินการขอผ่อนผันต้องดำเนินการทุกปี จนกว่าจะสำเร็จการศึก หรือการเข้ารับ การเกณฑ์ ทหารด้วยตนเอง

  ?

  หนังสือมอบอำนาจ (LETTER OF POWER OF ATTORNEY)

  ข้อมูลทั่วไป

  ในปัจจุบันคนไทยในต่างประเทศสามารถติดต่อขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลเป็นพยานในการทำ หนังสือมอบอำนาจจัดการในภารกิจต่าง ดังนี้

  1) การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด
  2) การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
  3) การขอเปลี่ยนชื่อตัว
  4) การขอตั้งชื่อรอง
  5) การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส
  6) การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
  7) การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส
  8) ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า
  9) การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน
  10) มอบอำนาจให้ญาติทำหนังสือเดินทางให้บุตรที่ประเทศไทย
  11) มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน ห้องชุด
  12) มอบอำนาจจัดการเรื่องธนาคาร เรื่องอื่นๆ

  หมายเหตุ: การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจจะต้องดำเนินเรื่องด้วยตัวเอง ที่สถานเอกอัครราชทูต

  เอกสารประกอบ

  ขอให้ผู้ติดต่อขอทำหนังสือมอบอำนาจนำหนังสือเดินทางพร้อมสำเนามาใช้ ประกอบการยื่นขอบริการรับรองเอกสาร พร้อมทั้งแจ้งรับรองสำเนาหนังสือเดินทางด้วย

  ค่าธรรมเนียม
  รับรองเอกสารฉบับละ 1,100 รูเบิล

  ?

  ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับรองเอกสาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก แผนกกงสุล
  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น.  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  ชีวิตหลังคาเฟ่...

  โดย ภัทรัตน์ หงษ์ทอง
  เมื่อก่อนเคยได้ยินแค่คนเปรียบเทียบชีวิตชาวรัสเซียไว้ว่าเป็น “ชีวิตหลังม่านเหล็ก” ก็ชวนให้คิดไปว่าน ...
  เอเชียกลางในกระแสอารยะธรรมโลก ตอนที่ 1

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  อารยะธรรมของชนเผ่าเร่ร่อน “เอเชียกลาง” ซึ่งเรามีความเข้าใจว่าเป็นอาณาบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของประเ ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.