Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  การจดทะเบียนสมรส - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  แผนกกงสุล

  การจดทะเบียนสมรส

  1. ข้อมูลทั่วไป

  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1459 บัญญัติว่า การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยสามารถดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

  1.1 การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะในกรณีการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติเท่านั้น และถือเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

  1. 2 การขอจดทะเบียนสมรส ในการจดทะเบียนสมรสนั้น ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องมาดำเนินการจดทะเบียนสมรสด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1.3 การจดทะเบียนสมรส ไม่เสียค่าธรรมเนียม

  1.4 ในวันจดทะเบียนสมรส กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  หมายเหตุ: การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่อาจไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายของรัสเซีย หากต้องการให้การสมรสมีผลตามกฎหมายรัสเซียควรติดต่อขอจดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นของรัสเซีย

  2. หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรส

  เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

  2.1 คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) และ บันทึกถ้อยคำการจดทะเบียนสมรส (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่สมรสแล้ว

  2.2 บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายหรือเอกสารรับรองบุคคล ที่คัดสำเนาจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

  2.3 สำเนาทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด

  2.4 หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุล และสำเนาหน้าประทับตราวีซ่ามาด้วย 1 ชุด

  2.5 ใบรับรองความเป็นโสดออกโดยอำเภอไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใดภายหลังการหย่าแทน โดยต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย

  2.6 หากเคยจดทะเบียนหย่ามาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริงหรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีที่เป็นหญิงไทยต้องหย่ามาแล้วอย่างน้อย 310 วัน หากหย่ายังไม่ถึง 310 วัน ไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายไทยได้ เว้นแต่

  • คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
  • สมรสกับคู่สมรสเดิม
  • มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
  • ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

  2.7 หากเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน กรุณานำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

  2.8 รูปถ่ายขนาด 3 x 5 ซม. 1 รูป

  * เอกสารหมายเลข 2.3- 2.5 หากเป็นสำเนาซึ่งทางอำเภอไทยรับรองมานั้นต้องใช้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่ออกเอกสาร หากไม่สามารถเดินทางไปขอด้วยตนเองที่ประเทศไทยได้สามารถมาทำหนังสือมอบอำนาจที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยนำเอกสารข้อ 2.2 ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

  เอกสารของชาวต่างชาติ

  2.9 หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด.หากฝ่ายหนึ่งเป็นชาวรัสเซีย จะต้องแสดงพาสปอร์ตภายในประเทศ รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

  2.10 หนังสือรับรองความเป็นโสดออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส และได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศรัสเซีย (กรณีคนรัสเซีย) หรือสถานทูตของคู่สมรสประจำประเทศรัสเซีย 1 ชุด (กรณีที่ไม่ใช่คนรัสเซีย)

  2.11 รูปถ่าย 3 x 5 ซม. 1 รูป

  2.12 ในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นชาวต่างชาติ จะต้องแสดงเอกสารการทำงาน 1 ชุด หากเป็นภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับรองจากองค์กรที่ได้รับการรับรองของรัฐ

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  มาเรียนรัสเซีย เตรียมตัวอย่างไร

  โดย ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ
  ก่อนปิดกระเป๋าเดินทางมาเรียนที่รัสเซีย แวะมาอ่านบทความนี้ซักนิดนะครับ อาจจะทำให้ท่านเปลี่ยนใจรื้อกระ ...
  ASIA Cooperation Dialogue (ACD) ? The Way Forward for Asia

  โดย Dr. Manaspas Xuto
  As a continent, Asia possesses enormous potential and the inner strength necessary to build the world’s fountain of peace and prosperity. Asia is cradle to the world’s civilizations. Buddhism, Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, Sikhism, Shintoism and Taoism all originated on this ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.