Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  คู่มือการเสียค่าปรับต่อวีซ่ารัสเซีย ในกรณีอยู่เกินกำหนด - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  แผนกกงสุล

  คู่มือการเสียค่าปรับต่อวีซ่ารัสเซีย ในกรณีอยู่เกินกำหนด

  1. กรณีที่นายจ้างของท่านไม่ดำเนินการต่อวีซ่าการทำงานให้ก่อน 1 เดือนที่วีซ่าจะหมดอายุนั้น ขอให้พึงระวังไว้ว่าท่านอาจจะต้องอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียอย่างผิดกฎหมายได้ ด้วยเหตุนี้ท่านต้องติดตามให้บริษัทของท่านนั้นทำการต่ออายุวีซ่า และลงทะเบียนที่อยู่ของท่านอยู่เสมอ


  2. ในกรณีที่วีซ่าของท่านหมดอายุแล้ว ท่านต้องแจ้งให้ทางนายจ้างดำเนินการโดยด่วนที่สุด หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม โปรดแจ้งทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก เพื่อเจรจาให้นายจ้างปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับทางลูกจ้าง

  3. ในกรณีที่นายจ้างละทิ้งลูกจ้าง และปล่อยให้ลูกจ้างนั้นอาศัยหรือทำงานในสหพันธรัฐรัสเซียอย่างผิดกฎหมาย ท่านจะต้องแจ้งกับทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก โดยด่วนที่สุด เพื่อออกหนังสือรับรองประกอบการยื่นเอกสารต่างๆ และเสียค่าปรับเพื่อนำไปต่ออายุวีซ่าของท่าน สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย  เอกสารที่ประกอบการยื่นมีดังนี้:

  • หนังสือรับรองจากทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก
  • แบบฟอร์มในการขอต่ออายุวีซ่า ดาวน์โหลดได้ที่นี่
  • ใบเดินทางตรวจคนเข้าเมือง (Immigration card)
  • ใบลงทะเบียนวีซ่า และที่พำนัก (Register)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาวีซ่า
  • สำเนาใบเดินทางตรวจคนเข้าเมือง (Immigration card)
  • สำเนาใบลงทะเบียนวีซ่า และที่พำนัก (Register)
  • ตั๋วเครื่องบินขาออก ที่ระบุวันที่จะเดินทางออกจากประเทศรัสเซียอย่างชัดเจน
  • รูปถ่ายขนาด 3x4 จำนวน 2 ใบ
  • ค่าธรรมเนียมการปรับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ทางรัสเซีย 604 -20,000 รูเบิล
  • ค่าธรรมเนียมการปรับครั้งที่ 2 ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ทางรัสเซียเช่นกัน เริ่มต้นที่ 2,000 รูเบิล
  • ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจรับรองว่าเอกสารหาย (???????) ในกรณีที่เอกสารที่กล่าวมาข้างต้นสูญหายไป

  4. เมื่อท่านรวบรวมเอกสารครบแล้ว ท่านต้องเดินทางเข้าไปติดต่อที่หน่วยงานด้านบริการตรวจคนเข้าเมืองกลางมอสโก ?????????? ??????????? ???????????? ?????? (????) ถนน ??. ????????, 42 (09.00 – 12.00, 13.45 -17.00) ใกล้กลับสถานีรถไฟใต้ดินคูรสสกายา (????????)


  5. เมื่อท่านเดินทางมาถึงที่ทำการด้านบริการตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้นำเอกสารไปยื่นที่ชั้นที่ 1 ห้องหมายเลข 10 เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและออกใบเสร็จให้เพื่อการชำระธรรมเนียมค่าปรับครั้งที่ 1 ที่ธนาคาร SBERBANK (C???????) ได้ทุกสาขา

  6. หลังจากนั้นให้เราเดินทางไปที่ที่ทำหน่วยงานด้านบริการตรวจคนเข้าเมืองเขตบาสมาน ?????????? ??????????? ???????????? ?????? (????) บ้านเลขที่ ?.24 ??????????? ???????? (11.00 – 18.00) เพื่อให้เจ้าที่สำนักงานนี้ตรวจสอบข้อมูลและ ออกใบเสร็จเพื่อการชำระธรรมเนียมค่าปรับครั้งที่ 2 ซึ่งค่าธรรมเนียมการปรับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ทางรัสเซีย โดยเริ่มต้นที่ 2,000 รูเบิล ทั้งนี้ต้องไปจ่ายที่ธนาคาร SBERBANK (C???????) อีกครั้งหนึ่ง

   


  7. หลังจากชำระค่าธรรมเนียมใบที่ 2 เสร็จแล้ว ให้ท่านแนบใบเสร็จที่ธนาคารออกให้ นำไปยื่นพร้อมสำเนาเอกสารทั้งหมด 1 ชุด ที่หน่วยงานด้านบริการตรวจคนเข้าเมือง เขตบาสมาน ?????????? ??????????? ???????????? ?????? (????) เลขที่ ?.24 ??????????? ???????? อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะประทับตราการจ่ายเงินลงในแบบฟอร์มในการขอต่ออายุวีซ่าของท่าน

  8. ให้ท่านเดินทางกลับมาที่ หน่วยงานด้านบริการตรวจคนเข้าเมืองกลาง กรุงมอสโกแห่งแรก ?????????? ??????????? ???????????? ?????? (????) ถนน ??. ????????, 42 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมใบเสร็จค่าปรับใบแรกออกโดยธนาคารที่ห้องหมายเลข 10 เมื่อเจ้าหน้าที่ลงลายเซนแล้วในแบบฟอร์มแล้ว ท่านจะต้องนำเอกสารนั้นไปยื่นที่ช่องหมายเลข 2 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันและเวลาที่ท่านจะสามารถนำหนังสือเดินทางฉบับจริงมายื่นประทับตราวีซ่า (ซึ่งจะเป็นวีซ่า ชนิด transit)

  9. ให้ท่านเดินทาง หน่วยงานด้านบริการตรวจคนเข้าเมืองกลาง กรุงมอสโกแห่งแรกอีกครั้ง ?????????? ??????????? ???????????? ?????? (????) ถนน ??. ????????, 42 ตามวันและเวลาที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ โดยท่านต้องเข้าคิวติดต่อที่ช่องหมายเลข 3 หรือ 4 เพื่อยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ท่านเก็บไว้ และทางเจ้าพนักงานจะทำการประทับวีซ่าชนิด Transit ต่อหน้าท่าน ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด

  หมายเหตุ: การติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัสเซียนั้นใช้ภาษารัสเซียทั้งหมด และมีหลายขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อต่ออายุวีซ่า ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านกรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าวีซ่าของท่านนั้นจะหมดอายุเมื่อไหร่  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  สวัสดีรัสเซีย ตอนที่ 2 รู้จักและเข้าใจคนรัสเซีย

  โดย ภาณุภัค ผ่องอำพันธ์
  สวัสดีครับคุณผู้อ่าน ครั้งนี้ผมจะสวัสดีรัสเซียด้วยการแนะนำให้คุณผู้อ่านได้รู้และเข้าใจถึงบุคลิกลักษณ ...
  การเดินทางในกรุงมอสโก

  โดย พันเอกสนธิชัย ตุ้มหิรัญ
  ท่านพันเอกสนธิชัย ตุ้มหิรัญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำประเทศรัสเซีย และคุณสุจินดา ตุ้มหิรัญ ภริยา อยู่ในกล ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.