Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ข่าวงาน: Interpreter ** ประกาศ: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จะปิดทำการในวันที่ 5 และ 9 ธันวาคม 2557 ** ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เรื่อง งานเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี 2557 ** โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองคูรสก์ ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศไทยในรัสเซีย ** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และชุมชนไทยในรัสเซีย ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ** ข่าว: 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ-วันดินโลก ** ข้อแนะนำในการเดินทางไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 • 
  ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7495 690-9659
  +7495 607-5343

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  ระบบการศึกษา - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  แผนกการศึกษา

  ระบบการศึกษา

  ระบบการศึกษา

  การศึกษาของรัสเซียมีลักษณะเป็นระบบต่อเนื่อง มีหลายรูปแบบของสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ ระดับการศึกษาในระบบการศึกษาของรัสเซีย แบ่งเป็น

  • การศึกษาก่อนโรงเรียน ปัจจุบันมีเด็กเข้าเรียนอยู่ประมาณร้อยละ 84 ของจำนวนเด็กทั้งหมดในช่วงวัย 5 – 6 ปี เพิ่มจากร้อยละ 67 ในปี 1999 ในรัสเซีย ระบบการดูแลเด็กค่อนข้างดี ตั้งแต่สมัยโซเวียต เด็กวัย 1 – 3 ปีจะต้องเข้าเรียนในแผนกเด็กเล็ก (เตรียมอนุบาล) และ 3 – 7 ปีจะเข้าเรียนในชั้นอนุบาล นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาเพื่อเน้นการพัฒนาเฉพาะทางของเด็ก เช่น อนุบาลเพื่อการพัฒนาการด้านสมองและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อนุบาลเพื่อการพัฒนาสุนทรียศาสตร์ อนุบาลเพื่อการพัฒนาทางร่างกาย อนุบาลเพื่อการปรับความผิดปกติด้านร่างกายและจิตวิทยาเด็ก อนุบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพอนามัย เป็นต้น อีกด้วย

  • ประถม-มัธยมศึกษา หรือเกรด 1 – 9 และต่อในเกรด 10 – 11 สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในแบบปกติ แต่เดิม การศึกษาขั้นพื้นฐานบังคับเพียงแค่ 9 ปี เท่านั้น การศึกษาแบบนี้แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้น (เกรด 1 – 4) ช่วงกลาง (เกรด 5 – 9) และช่วงปลาย (เกรด 10 – 11) ในบางพื้นที่ที่จำนวนครูไม่เพียงพอต่อการสอน จะมีการแบ่งนักเรียนเป็นกะเช้าหรือกะเย็น ใน 1 ปีการศึกษาจะแบ่งเป็น 4 เทอม ตั้งแต่ 1 กันยายน ถึงเดือนพฤษภาคม วิชาในแต่ละเทอมจะบังคับและกำหนดตายตัวโดยโรงเรียน จำนวนชั่วโมงในแต่ละปีตั้งแต่ 638 – 893 ชั่วโมง (น้อยกว่าในประเทศไทย) เกณฑ์การผ่านสอบมี 5 ระดับ ตั้งแต่ 5 (ดีเยี่ยม) ถึง 1 (ล้มเหลว - เรียนซ่อม) ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ใช้เกณฑ์เทียบ 100 คะแนน

  • ประถม-มัธยมศึกษาพิเศษ / อาชีวศึกษา หรือเกรด 10 และ 11 แบบพิเศษ นักเรียนที่จบจากระดับนี้ จะก้าวไปศึกษาต่อในสถานอุดมศึกษา หรือไม่ก็ออกมาประกอบอาชีพตามสาขาที่เรียนมา สถาบันศึกษาในระดับนี้ มีหลากหลายแบบ เช่น แบบธรรมดา แบบเน้นความรู้เฉพาะทาง (คณิตศาสตร์) แบบ Lyceum (เน้นวิชาด้านเทคนิค วิทยาศาสตร์เฉพาะทาง วรรณคดี หรือวัฒนธรรม จะเริ่มรับเข้าเรียนตั้งแต่ชั้น ม. 4 เป็นต้นไป เท่านั้น) แบบ Gymnasium (เน้นเทคนิค วิชาการเฉพาะทาง วรรณคดี หรือวัฒนธรรมเช่นกัน แต่ต่างตรงที่ จะรับเด็กตั้งแต่ชั้น ป. 5 เป้นต้นไป และจะเน้นเฉพาะวิชาเฉพาะสาขาเท่านั้น เช่น เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ) มีสองระดับย่อยในสายอาชีวะแบบนี้ คือ อาชีวะขั้นพื้นฐาน และอาชีวะขั้นสูง หลังจากที่ศึกษาสำเร็จขั้นพื้นฐานแล้ว นักศึกษาจะได้วุฒิที่เรียกว่า L-technician หากเทียบแล้ว จะเท่ากับระดับ ปวช. ของประเทศไทย อาชีวขั้นสูงจะเสริมการศึกษาในเชิงลึกและขยายฐานความสามารถของบุคคลกร โดยผู้ที่เรียนจะต้องเรียนต่ออีก 1 ปี สถาบันการศึกษาสำหรับการศึกษารูปแบบนี้ มี 2 ประเภท คือ

   1. Technicum จะสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสายอาชีวะ
   2. College จะสอนทั้งหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ของสายอาชีวศึกษา

  • อุดมศึกษา มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่ประเทศไทย แต่ในรัสเซีย มีระดับการศึกษาหลังปริญญาตรีอยู่อีก 2 ระดับ คือ

   1. Candidate of Sciences (Kandidaat Nauk) และ
   2. Doctor of Sciences (Doktor Nauk)

  ผู้ที่มีคุณวุฒิทั้งสองประเภท สามารถมีปริญญาในสาขาที่แตกต่างกันได้ แต่ไม่สามารถทำต่อเนื่องในสาขาที่แตกต่างกันได้ บางครั้งอาจพบผู้ที่มีวุฒิของ Doctor of Sciences และถือวุฒิของ Candidate of Sciences ในสาขาอื่นที่ต่างกันไปได้เช่นกัน ส่วนมากต้องใช้เวลาประมาณ 10 ปี จึงจะสามารถจบวุฒิ Doctor of Sciences

  การศึกษาในรัสเซียบริหารโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และควบคุมดูแลโดยกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย การดำเนินการเป็นไปตามกลไกของกฎหมายสหพันธรัฐ รัฐบาลรัสเซียใส่ใจกับการศึกษาของเด็กในอนาคต โดยตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 13 จากงบประมาณแผ่นดิน หรือร้อยละ 3.6 ของ GDP

  ในปี 2007 รัฐบาลเปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 9 ปี เป็น 11 ปี สถาบันการศึกษาในรัสเซียมีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย การศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนในระดับอุดมศึกษามีโควต้าของนักเรียนที่เรียนเก่ง จะได้รับเข้าเรียนฟรี เป็นจำนวนหนึ่งในทุกๆปี จำนวนที่เหลือ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกติ

  มีสถาบันหลายแห่งในรัสเซียเช่นกันที่ดำเนินการสอนในแบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ก่อนเตรียมประถม ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ หลายแห่งยังดำเนินการในลักษณะกึ่งสถาบันวิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งลักษณะนี้มักจะดำเนินการร่วมมือกับสถาบันอื่นๆและบริษัทภาคเอกชนหลายๆแห่ง

  จากรายงานสถิติด้านการศึกษา ระดับผู้มีการศึกษาในรัสเซียมีอัตราที่สูง คือ ร้อยละ 99.4 (ผู้ชาย ร้อยละ 99.7 ผู้หญิงร้อยละ 99.2) ร้อยละ 16 ของจำนวนคนที่อยู่ในวัยมากกว่า 16 ปีขึ้นไป (ประมาณ 17.6 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด) ได้รับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ร้อยละ 47.7 สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว (10 – 11 ปีการศึกษา) ส่วนร้อยละ 26.5 สำเร็จการศึกษาขั้นกลาง (8 – 9 ปีการศึกษา) และร้อยละ 8.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต้น  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สนับสนุนการส่งเสริมดอกไม้ไทยในรัสเซีย
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยในรัสเซียภายใต้นโนบายครัวไทยสู่โลก
  บทความ
  В.П. Посол Супот Тиракаосан в журнале BBQ

  โดย журнал BBQ
  ...
  รัสปูติน บทที่ 6 Tsarevitch Alexei กับโรคเลือดไหลไม่หยุด (Haemophilia)

  โดย กุมภกา
  Alexandra Tsarina น่าสงสาร ทรมาน เก็บความลับ ทุกข์ทับถม Alexei Tsarน้อย ด้อยบรรทม ต้องนอนซม เมื่อเลือดไหล ไม่หายที ไม่สามา ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.