Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  นักศึกษาไทยในรัสเซียและโอกาสทางการศึกษา - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  แผนกการศึกษา

  นักศึกษาไทยในรัสเซียและโอกาสทางการศึกษา

  ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา แนวโน้มของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางมาเรียนต่อที่ประเทศรัสเซีย เริ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากองค์ประกอบหลายๆ ประการ อาทิ

  • มีการขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและรัสเซียมากขึ้น สถาบันการศึกษาไทยเล็งเห็นจุดแข็งของวิทยาการต่างๆ ของรัสเซียในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งภาษารัสเซียเอง ก็เป็นที่สนใจของคนไทยมากขึ้นในฐานะภาษาต่างชาติที่สาม ความร่วมมือกับสถาบันไทย จะเปิดประตูให้แก่นักศึกษาไทยในหลายๆ สาขา สามารถเดินทางมาศึกษาในสาขาเฉพาะทางนั้นๆ ในขณะเดียวกัน ในรัสเซียสถาบันการศึกษาต่างๆ เองก็สนใจที่จะเปิดรับข้อเสนอต่างๆ จากต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันให้มีชื่อเสียงและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

  • สถาบันการศึกษารัสเซียเริ่มปรับหลักสูตรให้เข้ากับหลักสูตรนานาชาติ โดยเริ่มเข้าโปรแกรม Bologna Process ตั้งแต่ปี 2003 (รัสเซียเป็นประเทศที่ 40 ที่เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว) ซึ่งจะทำให้ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาในรัสเซียเป็นที่ยอมรับในยุโรปได้แล้ว ภายในปี 2010 สถาบันต่างๆ ของรัสเซียจะปรับระดับปริญญาให้เทียบเท่ากับประเทศตะวันตก คือ จากเดิมปริญญาแรกใช้เวลาศึกษา 5 ปี และวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีกึ่งโท หลังการปรับเปลี่ยนจะมีแต่ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 1 - 2 ปี และปรับระบบการวัดผลสอบให้เป็นแบบสากล การปรับระบบดังกล่าว จะทำให้รัสเซียกลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งประหยัดกว่า สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางมาศึกษาต่อในต่างประเทศ

  • รัฐบาลรัสเซีย ให้ทุนสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศไทย ตามโควต้าในแต่ละมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นประจำทุกปี แต่ละปีมีจำนวนทุนรวมทั้งหมด 40 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีหรือโท (หรือ specialist 5 ปี) จำนวน 33 ทุน และระดับ Candidate of Sciences หรือ Doctor of Sciences หรือ ทุนวิจัยโครงการ หรือทุนระยะสั้นต่างๆ จำนวน 7 ทุน ทุนดังกล่าวเปิดประตูกว้างให้แก่ผู้สนใจสมัครรับทุนทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษารัสเซียมาก่อนก็ได้

  • ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะเพิ่มบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษารัสเซีย และความชำนาญเฉพาะทางต่างๆ ของรัสเซียให้มากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดโครงการภายใต้นโยบายดังกล่าวในหลายๆ ทาง ทั้งการเพิ่มจำนวนนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อมาศึกษาในประเทศรัสเซีย การจัดตั้งศูนย์รัสเซียศึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชาภาษารัสเซียในหลายๆ สถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ การจัดตั้งโครงการนำร่องสอนภาษารัสเซียในโรงเรียนมัธยมจำนวน 4 โรง เพื่อทดลองเตรียมบุคคลากรด้านภาษารัสเซียสำหรับระดับอุดมศึกษาต่อไป โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-รัสเซียระหว่างสถาบัน โครงการค่ายเยาวชนไทยในรัสเซีย ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เป็นต้น

  อนึ่ง ในปัจจุบัน นักศึกษาไทยที่เดินทางมาศึกษาในประเทศรัสเซียยังมีจำนวนอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับนักศึกษาไทยในประเทศตะวันตก ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลรัสเซีย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ประมาณร้อยละ 70 จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด) เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยเลือกเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนในประเทศรัสเซียอยู่น้อย เป็นเพราะความยากของภาษารัสเซียเอง ภาษารัสเซียจัดอยู่ในกลุ่มภาษาสลาฟ ซึ่งมีความแตกต่างจากภาษาในตระกูลโรมัน-แองโกลแซกซอนที่ใช้ในประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆ และเป็นภาษาที่คนไทยคุ้นเคยมากกว่า มีความซับซ้อนเฉพาะตัวของสำเนียง การออกเสียง และตัวอักษรเขียน (ซีริลลิก) อีกทั้งทัศนคติของคนทั่วไปต่อประเทศรัสเซีย ซึ่งยังติดกับภาพลักษณ์ “ดินแดนหลังม่านเหล็ก” ในสมัยสหภาพโซเวียตอยู่

  อย่างไรก็ตาม รัสเซียยังมีศักยภาพในด้านการศึกษาของตนอยู่อีกมากที่พร้อมเสนอแก่นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเองไม่ควรมองข้ามไปเป็นอย่างยิ่ง เช่น การวางแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องแก่เด็ก เพื่อให้เด็กรักวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้านเงินทุนเพื่อการค้นคว้าและวิจัยต่างๆ เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้งานจริง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทำให้การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัสเซียเป็นที่เชื่อถือในระดับสากล และน่าที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ นอกจากนี้ ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัสเซียได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของตนสูงขึ้นเพื่อให้ทัดเทียมกับชาติตะวันตก ซึ่งน่าเชื่อได้ว่า รัสเซียจะสามารถเป็นหนึ่งในแหล่งการศึกษาในต่างประเทศที่น่าสนใจสำหรับคนไทยได้ในอนาคต

  ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2009  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  The New Great Game ของศตวรรษที่ 21

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  The New Great Game เป็นพัฒนาการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียกลางหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ซึ่งสะท้อนภาพค ...
  Produkty : Seven Eleven ภาครัสเซีย

  โดย ภัทรัตน์ หงษ์ทอง
  ยังจำได้เสมอว่า ในปีแรกๆ ที่ไปถึงรัสเซียนั้น มีภาพไปในใจ (ที่ใครต่อใครพยายามตอกย้ำ) แล้วว่า สงสัยคงจะเข้า ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.