Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  ระบอบและเขตปกครองรัฐ - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  เกี่ยวกับสหพันธรัฐรัสเซีัย

  ระบอบและเขตปกครองรัฐ

  เป็นแบบสหพันธรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันเริ่มใช้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1993

  ประธานาธิบดีมีอำนาจในการควบคุมบริหารประเทศอย่างสมบูรณ์ ได้มาจากการเลือกตั้ง ตามสิทธิอยู่ในตำแหน่งวาระละ 4 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (ด้วยเหตุนี้ อดีตประธานาธิบดีจึงไม่สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งในปี 2551 นี้ได้)

  การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 ผลการเลือกตั้ง ผู้ชนะคือ นายดมิตรี เมดเวเดฟ ผู้รับสมัครจากพรรค United Russia

  การแบ่งส่วนการปกครอง

  ประมุข ประธานาธิบดี มีอำนาจในการบริหารประเทศอย่างสมบูรณ์ (มาจากการเลือกตั้ง อยู่ในตำแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดกัน ทั้งนี้ การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551
  ฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารคือ นายกรัฐมนตรี และปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีทั้งสิ้น 27 คน (รวมนายกรัฐมนตรี) และทั้งหมดแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี
  ฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาประกอบด้วย 2 สภา คือ สภาสูงหรือสภาสหพันธรัฐ (Federation Council) ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 166 คน จากเขตการปกครอง 83 เขต (รวมทั้งเขตกรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) เขตละ 2 คน และสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาดูมา ซึ่งมีผู้แทนจำนวน 450 คน (ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน รัฐสภารัสเซียมีบทบาทและอำนาจค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับอำนาจของประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภาจะอยู่ในตำแหน่งวาระละ 4 ปี ทั้งนี้ การเลือกตั้งสภาดูมาเพิ่งมีขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550)
  ฝ่ายตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลสูงแห่งอนุญาโตตุลาการ และ สำนักงานอัยการสูงสุด
  ระบบพรรคการเมือง เป็นระบบหลายพรรค ปัจจุบันพรรคการเมืองที่สำคัญ ได้แก่ พรรค United Russia พรรคคอมมิวนิสต์ พรรค Liberal Democratic Party of Russia (LDPR) พรรค Just Russia

  ผู้นำสำคัญทางการเมือง

  ประธานาธิบดี:
  นายดมิตรี เมดเวเดฟ (Dmitriy Medvedev) (เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551)

  นายกรัฐมนตรี:
  นายวลาดิมีร์ ปูติน (Vladimir Putin) (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551)

  รองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่ง (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551)
  นายวิคเตอร์ ซุบคอฟ (Viktor Zubkov)
  นายอีกอร์ ชูวาลอฟ (Igor Shuvalov)

  รองนายกรัฐมนตรี (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551)
  นายเซอร์เก โซเบียนิน (Sergei Sobyanin) ควบตำแหน่งหัวหน้าสำนักรัฐมนตรีด้วย
  นายอเล็กซานเดอร์ ชูคอฟ (Alexander Zhukov)
  นายอีกอร์ เซชิน (Igor Sechin)
  นายเซอร์เก อิวานอฟ (Sergei Ivanov)
  นายอเล็กเซ คูดริน (Alexei Kudrin) ควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ด้วย

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551)
  นายเซอร์เก ลาฟรอฟ (Sergei Lavrov)

  เขตปกครองรัฐ

  ประเทศรัสเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 เขตสหพันธ์ (federal districts) แต่ละเขตสหพันธ์แบ่งย่อยลงไปอีกเป็น

  • สาธารณรัฐ (Republics - respubliki)
  • ดินแดน (Territories - kraya)
  • แคว้น (Provinces - oblasti)
  • นครสหพันธ์ (Federal cities - federalnyye goroda)
  • แคว้นปกครองตนเอง (Autonomous oblast - avtonomnaya oblast)
  • เขตปกครองตนเอง (Autonomous districts - avtonomnyye okruga)

  ทั้งสหพันธรัฐ ประกอบด้วยหน่วยการปกครองรวมทั้งหมด 83 หน่วย แบ่งเป็น 21 สาธารณรัฐ (Republic) 9 เขตการปกครอง (Krai) 46 มณฑล (Oblast) 2 นคร (Federal cities) ได้แก่ กรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งมีสถานภาพเดียวกับมณฑล 4 ภาคปกครองตนเอง (Autonomous Okrug) และ 1 มณฑลปกครองตนเอง (Autonomous Oblast)

  เขตสหพันธ์

  เขตการปกครองไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐ ดินแดน ฯลฯ ทั้งหมดถูกจัดอยู่ในแต่ละเขตปกครอง ซึ่งมีจำนวน 7 เขตสหพันธ์ (federal districts) แต่ละแห่งบริหารโดยผู้ว่าราชการเขต ซึ่งประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู้แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งผู้แทนประธานาธิบดี

  1. เขตสหพันธ์กลาง (Central Federal District)
  2. เขตสหพันธ์ใต้ (Southern Federal District)
  3. เขตสหพันธ์ตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwestern Federal District)
  4. เขตสหพันธ์ตะวันออกไกล (Far Eastern Federal District)
  5. เขตสหพันธ์ไซบีเรีย (Siberian Federal District)
  6. เขตสหพันธ์อูรัลส์ (Urals Federal District)
  7. เขตสหพันธ์วอลกา (Volga Federal District)  เขตการปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย

  1. สาธารณรัฐอะดีเกยา (Adygeya)
  2. สาธารณรัฐบัชคอร์โตสถาน (Bashkortostan)
  3. สาธารณรัฐบูเรียตียา (Buryatia)
  4. สาธารณรัฐอัลไต (Altai)
  5. สาธารณรัฐดาเกสถาน(Dagestan)
  6. สาธารณัฐอินกูเชเตีย (Ingushetia)
  7. สาธารณรัฐคาบาร์ดีโน-บัลคาเรีย (Kabardino-Balkaria)
  8. สาธารณรัฐคัลมืยคียา (Kalmykia)
  9. สาธารณรัฐคาราไช-เชียร์เคสส์ (Karachay-Cherkessia)
  10. สาธารณรัฐคาเรลียา (Kareliya)
  11. สาธาณรัฐโคมิ (Komi)
  12. สาธารณรัฐมารีอิ-เอล (Marii-El)
  13. สาธารณรัฐมอร์โดเวีย (Mordovia)
  14. สาธารณรัฐซาฮา (ยาคูตียา) (Sakha; Yakutia)
  15. สาธารณรัฐนอร์ทออสซีเชีย-อาลาเนีย(North Ossetia-Alania)
  16. สาธารณรัฐตาตาร์สถาน (Tatarstan)
  17. สาธารณรัฐตูวา (Tuva)
  18. สาธารณรัฐอุดมูร์ต (Udmurtia)
  19. สาธารณรัฐฮาคาซียา(Khakassia)
  20. สาธารณรัฐเชชเนีย (Chechnya)
  21. สาธารณรัฐชูวัช (Chuvashia)
  22. ดินแดนอัลไต (Altai)
  23. ดินแดนครัสโนดาร์ (Krasnodar)
  24. ดินแดนครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk)
  25. ดินแดนปรีมอร์สกี(Primorsky)
  26. ดินแดนสตัฟโรปอล (Stavropol)
  27. ดินแดนคาบารอฟสค์ (Khabarovsk)
  28. แคว้นอามูร์ (Amur)
  29. แคว้นอาร์คันเกลสค์ (Arkhangelsk)
  30. แคว้นอัสตราคัน (Astrakhan)
  31. แคว้นเบลโกรอด (Belgorod)
  32. แคว้นบรีอันสค์ (Bryansk)
  33. แคว้นวลาดีมีร์ (Vladimir)
  34. แคว้นวอลโกกราด (Volgograd)
  35. แคว้นโวลอกดา(Vologda)
  36. แคว้นโวโรเนช (Voronezh)
  37. แคว้นอีวาโนโว (Ivanovo)
  38. แคว้นอีคุตคส์ (Irkutsk)
  39. แคว้นคาลินินกราด (Kaliningrad)
  40. แคว้นคาลูกา (Kaluga)
  41. แคว้นเคเมโรโว (Kemerovo)
  43. แคว้นคีรอฟ (Kirov)
  44. แคว้นโคสโตมา (Kostroma)
  45. แคว้นคูร์กัน (Kurgan)
  46. แคว้นครุสค์ (Kursk)
  47. แคว้นเลนินกราด (Leningrad)
  48. แคว้นลีเปตสค์ (Lipetsk)
  49. แคว้นมากาดาน (Magadan)
  50. แคว้นมอสโก (Moscow)
  51. แคว้นมูร์มันสค์ (Murmansk)
  52. แคว้นนิจนีนอฟโกรอด (Nizhny Novgorod)
  53. แคว้นนอฟโกรอด (Novgorod)
  54. แคว้นโนโวซีบีสค์ (Novosibirsk)
  55. แคว้นออมสค์ (Omsk)
  56. แคว้นโอเรนบุร์ก (Orenburg)
  57. แคว้นโอริออล (Oryol)
  58. แคว้นเปนซา (Penza)
  59. แคว้นปัสคอฟ (Pskov)
  60. แคว้นรอสตอฟ (Rostov)
  61. แคว้นรีซาน (Ryazan)
  62. แคว้นซามารา (Samara)
  63. แคว้นซาราตอฟ (Saratov)
  64. แคว้นซาคาลิน (Sakhalin)
  65. แคว้นสเวียร์ดอฟสค์ (Sverdlovsk)
  66. แคว้นสโมเลนสค์ (Smolensk)
  67. แคว้นตัมบอฟ (Tambov)
  68. แคว้นตเวียร์ (Tver)
  69. แคว้นตอมสค์ (Tomsk)
  70. แคว้นตูลา (?ula)
  71. แคว้นตูย์เมน (Tyumen)
  72. แคว้นอูลยานอฟสค์ (Ulyanovsk)
  73. แคว้นเชเลียบินสค์ (Chelyabinsk)
  74. แคว้นชีตา (Chita)
  75. แคว้นยาโรสลัฟล์ (Yaroslavl)
  76. นครสหพันธ์มอสโก (Moscow)
  77. นครสหพันธ์เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St. Petersburg)
  78. แคว้นปกครองตนเองยิว (เยฟเรสกายา) (Jewish)
  79. เขตปกตรองตนเองอะกิน-บูเรียต (Aga Buryatia)
  80. เขตปกครองตนเองเนเนสต์ (Nenetsia)
  81. เขตปกครองตนเองอุสต์-ออร์ดินสกีบูเรียต (Ust-Orda Buryatia)
  82. เขตปกครองตนเองฮันดี-มันซี (Khantia-Mansia)
  83. เขตปกครองตนเองซูคอตตา (Chukotka)
  84. เขตปกครองตนเองยามาโล-เนเนสต์ (Yamalia)
  85. ดินแดนเปียร์ม (Perm)  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  เรื่องล้อเล่น

  โดย อันโตน เชคคอฟ
  ก่อพงษ์ อัศวไชยวศิน (แปล)

  คุณเคยเป็นเหมือนผมมั้ย?.......... ...........บางทีคุณ ในชีวิตคุณ ก็เกิดอะไรหลายๆอย่างกับตัวคุณ ที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าม ...
  รัสเซีย...พลังงาน...และการเมือง

  โดย รัสสิยา
  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีข่าวเด่นประเด็นร้อนเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นประเทศเพื่อ ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.