Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  ระบบโลจิสติกส์ของรัสเซีย - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  การค้าและการลงทุน

  ระบบโลจิสติกส์ของรัสเซีย

  ระบบโลจิสติกส์ของรัสเซีย (Logistics system in Russia)

  1. เอกสารและพิธีการศุลกากร

  รัสเซียอยู่ระหว่างปฏิรูประบบเศรษฐกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อการเข้าเป็นสมาชิก WTO นโยบายการค้าของรัสเซียเปิดเสรี โปร่งใส และคาดการณ์ได้มากขึ้น
  ศุลกากรของรัสเซียที่เป็นไปตามระเบียบของ WTO เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2004 ซึ่งทำให้พิธีการศุลกากรชัดเจนและง่ายขึ้น โดยสามารถลดระยะเวลาการผ่านพิธีการทางศุลกากรจาก 10 วัน เหลือ 3 วัน

  ระเบียบทั่วไป:

  สินค้าที่เข้าเขตแดนรัสเซียจะต้องผ่านศุลกากร และโดยปกติ บริษัทรัสเซียที่เป็นคู่ค้าบริษัทต่างชาติจะต้องรับผิดชอบกระบวนการทางศุลกากร สินค้าที่นำเข้าจะสามารถซื้อขายได้ภายหลังจากการสำแดงและเสียภาษี และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานศุลกากรแล้วเท่านั้น
  การขนส่งภายในประเทศ หรือการขนส่งระหว่างเมืองภายในรัสเซียไม่มีข้อจำกัดหรือระเบียบบังคับ

  นโยบายศุลกากร

  (1) ลดภาษีอากรสำหรับสินค้าเข้าประเภทเครื่องจักร (2) ทำให้กระบวนการทางศุลกากรง่ายขึ้น (3) ควบคุมทางศุลกากรเข้มงวดขึ้นภายหลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว

  ความตกลงการค้าเสรี

  รัสเซียมี FTA กับประเทศในกลุ่ม CIS รัสเซีย เบราลุส คาซัคสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน เป็นสหภาพศุลกากร

  ภาษี

  สินค้าเข้าแทบทุกชนิดต้องเสียภาษีอากรเป็น ad valorem มีอัตราตั้งแต่ 0% - 100% สินค้าส่วนใหญ่มีอัตราภาษีระหว่าง 5 – 20% ประเทศที่มีสถานะ Most Favoured Nation จะใช้ base rates ตามที่ระบุในกฎหมาย สินค้าจากประเทศกำลังพัฒนามีอัตรา 75% ของ base rates และประเทศพัฒนาน้อยที่สุดมีอัตราภาษี 0% แต่จำกัดอยู่ที่สินค้าวัตถุดิบและหัตถกรรม
  สินค้าเข้าบางประเภทที่ถูกเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์
  สินค้านำเข้าแทบทุกชนิดจะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม18% ส่วนอาหารและสินค้าสำหรับเด็กจะถูกเรียกเก็บ 10% หรือ 0%
  สินค้าสามารถนำเข้าชั่วคราวแต่ไม่เกิน 2 ปี และจะต้องชำระเงิน 3% ของมูลค่าภาษีสินค้า

  เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)

  สินค้าเข้าไปยัง SEZ ไม่ต้องเสียภาษีอากรและ VAT แต่สินค้านำเข้า ถ้านำออกจาก SEZ เพื่อขายในรัสเซีย จะต้องเสียภาษีอากรและ VAT ถ้าสินค้าที่ผลิตจาก SEZ และส่งออกไปต่างประเทศ ต้องเสียภาษีส่งออก ส่วนสินค้าเข้าไปยัง SEZ แต่ไม่มีการผ่านกระบวนการผลิตและจะส่งออก จะไม่ต้องเสียภาษีส่งออก

  พิธีการทางศุลกากร

  มีลำดับดังนี้ สินค้าเข้าที่ด่านศุลกากร ขนถ่ายสินค้า ยื่นเอกสารศุลกากร ยื่นเอกสารอื่น ๆ (เช่นใบอนุญาตนำเข้า) จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  สำนักงานศุลกากรอาจจะเรียกตรวจเอกสารจากผู้นำเข้าและส่งออกเพื่อยืนยันสถานะทางกฎหมาย

  สินค้าที่ควบคุมคุณภาพ

  สินค้าบริโภคส่วนใหญ่และเครื่องจักรบางชนิดจะต้องได้รับใบรับรอง (Certificate of Conformity) ออกโดยหน่วยงาน Gosstandart ก่อนจำหน่ายในรัสเซีย ซึ่งมีอายุ 1-3 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน RosTest / Federal Service for Veterinary and Surveillance จะเดินทางไปตรวจที่โรงงานผลิตของประเทศผู้ส่งออก โดยโรงงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  กระบวนการขอใบรับรองยุ่งยากและเสียเวลานาน ผู้ส่งออกส่วนใหญ่จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาช่วยดำเนินการ

  บริษัทนายหน้าสำหรับพิธีการศุลกากร

  บริษัทต่างชาติที่เข้ามาในตลาดรัสเซียนิยมใช้บริษัทนายหน้า (customs broker) รับผิดชอบเรื่องการออกและขนส่งสินค้า ซึ่ง ข้อดีคือ บริษัทเหล่านี้มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานศุลกากร มีการให้บริการครบวงจร และเมื่อมีการทำสัญญากับบริษัท จะรับประกันการส่งของตามกำหนด ข้อเสียคือจะเพิ่มต้นทุนกว่า 2-3% ของมูลค่าสินค้า และอาจเสนอบริการที่ไม่จำเป็น
  หากบริษัทจากไทยต้องการขยายการส่งออกมารัสเซีย ควรจะพิจารณาโอกาสการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนายหน้าหรือบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการด้านนี้ แต่ต้องจัดทำ due diligence ของหุ้นส่วนรัสเซีย โดยสิ่งที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับหุ้นส่วนคือ ขนาดของธุรกิจ ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ประเภทของลูกค้า ชื่อเสียงในสายตาสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของและผู้บริหาร

   

  2. ลักษณะโลจิสติกส์

  การค้าและการส่งออกของรัสเซีย

  ในปี 2003 – 2008 การค้าต่างประเทศของรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 08 คาดว่าจะมีมูลค่าการค้ามากกว่า 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (45% ของ GDP) โดยเป็น 3.5 เท่าของปี 03
  การนำเข้าเพิ่มขึ้นตามรายได้และรายจ่ายของผู้บริโภคในประเทศ และอุปสงค์ของกิจการต่อสินค้าทุนและเครื่องจักร สินค้าเข้าส่วนใหญ่เป็นยานยนต์ เครื่องมือและเครื่องจักร ส่วนการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมี “shadow import” ซึ่งหมายถึงการนำเข้าอย่างผิดกฎหมายหรือไม่มีการชำระภาษี ซึ่งวิธีการนี้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ากับต่างประเทศ

  อุตสาหกรรมการขนส่ง

  อุตสาหกรรมการขนส่งเติบโตอย่างมากจากการเติบโตของกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งส่วนใหญ่คือการขนส่งก๊าซและน้ำมันผ่านท่อส่ง ซึ่งมากกว่า 50% ของปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด รองลงมาคือ ทางรถไฟ (42%) ส่วนทางอากาศ น้ำ และบก รวมกันไม่ถึง 5%
  รถไฟ สินค้าหลักที่ขนส่งทางรถไฟคือ วัสดุก่อสร้าง (19%) น้ำมัน (18%) สินแร่ (12%) สินค้าที่ต้องขนส่งระยะทางไกลจะไม่มีทางเลือกอื่น หากเป็นการขนส่งระยะสั้น สามารถใช้ทางบก หรือทางน้ำ (ถ้ามี)
  ถนนและการขนส่งทางบก 85% ของถนนอยู่ในรัสเซียตะวันตก โครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างด้อยพัฒนา เครือข่ายการขนส่งของรัสเซียไม่มีการเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ
  - 8 ใน 12 สนามบินหลักไม่มีรถไฟเชื่อม
  - ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุด 16 แห่งของประเทศไม่มีทางออกโดยตรงเชื่อมเครือข่ายถนนหลวง
  - ถนน 34 เส้นที่อยู่ในเครือข่ายถนนยุโรปและเอเชีย มีเพียง 9% ที่เป็นถนนหลวงหลายเลน

  ท่าเรือและการขนส่งทางทะเล

  การขนส่งผ่านท่าเรือเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ท่าเรือจะขนส่งสินค้าออก โดย 83% ของปริมาณน้ำหนักของสินค้าเป็นการส่งออก แต่ในด้านมูลค่า ส่วนแบ่งของการนำเข้ามีมากกว่า เนื่องจากการส่งออกของรัสเซียส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ แต่นำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากกว่า เช่น เครื่องจักร และสินค้าที่ต้องใส่ในตู้สินค้า
  90% ของการค้าต่างประเทศในระดับโลกจะผ่านท่าเรือ แต่การค้าต่างประเทศของรัสเซียผ่านท่าเรือเพียง 60% สาเหตุคือ 45% ของการค้าต่างประเทศของรัสเซียเป็นการส่งออกน้ำมันและก๊าซ ซึ่งผ่านท่อ
  ในปี 2007 การขนส่งผ่านท่าเรือตะวันตกเฉียงเหนือ Murmansk และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (46%) ท่าเรือทิศใต้ (36.6%) และตะวันออกไกล (17.3%) ซึ่งท่าเรือตะวันออกไกลมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการส่งออกและนำเข้าจากจีนและประเทศในเอเชีย

  สนามบินและการขนส่งทางอากาศ

  ปัจจุบัน สนามบิน 12 แห่งในรัสเซียรองรับ 70% ของผู้โดยสารทั่วประเทศ ปัจจุบันสนามบินระหว่างประเทศในรัสเซียรองรับผู้โดยสารเกินขีดความสามารถ ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนด้านก่อสร้างและปรับปรุงสนามบิน
  สายการบินขนส่งสินค้าที่สำคัญของรัสเซียได้แก่ Volga-Dnepr, Aeroflot-Cargo และ S7 Airlines

  การขนส่งสินค้าจากไทยไปรัสเซีย

  ยานยนต์ – ทะเลและรถไฟ เครื่องจักร – รถไฟ อาหารแปรรูป – เรือและรถ พลาสติก – เรือและรถไฟ ธัญพืช – เรือและรถไฟ เนื้อสัตว์และอาหารทะเลแช่แข็ง – ทะเล (ตู้สินค้า) และรถไฟ/รถ อัญมณี – เครื่องบิน ยางพารา – ทะเลและรถไฟ ข้าว - ทะเลและรถไฟ/รถ ผลไม้สด – ทะเลและรถ เครื่องสำอางค์ – ทะเล และรถ/เครื่องบิน

  ฤดูกาลของการขนส่ง

  สัดส่วนของปริมาณการขนส่งในแต่ละฤดูกาลจะใกล้เคียงกัน
  ในด้านการส่งออก การส่งออกน้ำมันและถ่านหินจะมากขึ้นในฤดูหนาว และการส่งออกปุ๋ยจะเป็นไปตามฤดูกาลเกษตรกรรมในประเทศนำเข้า สำหรับตลาดผู้บริโภคในรัสเซียจะมีปริมาณการขายถึง 30 - 40% ในไตรมาสที่ 4 ดังนั้น ช่วงก่อนและระหว่างไตรมาสที่ 4 จะมีการขนส่งมาก ซึ่งการวางแผนขนส่งสินค้าไปรัสเซียควรจะคำนึงถึงความผันผวนดังกล่าว

  วิธีการลดต้นทุนการขนส่ง

  โอกาสในการลดต้นทุนมีไม่มาก เนื่องจากเส้นทางการขนส่งถูกผูกขาดโดยบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์เพียงไม่กี่ราย แต่อาจจะลดต้นทุนได้โดย (1) การวางแผนและการสั่งของล่วงหน้า ฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่ขาดแคลนยานพาหนะในการขนส่ง (2) ใช้บริการบริษัทนายหน้าที่จะให้คำแนะนำเส้นทางและบริการที่เหมาะสมเพื่อลดค่าใช้จ่าย (3) การประหยัดต่อขนาด (economy of scale) การขนส่งปริมาณมากจะลดต้นทุน ดังนั้น บริษัทขนาดกลางและเล็กควรรวมตัวกันขนส่งพร้อมกัน (4) เป็นเจ้าของโกดังสินค้า

  ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าจากไทยไปรัสเซีย

  การขนส่งสินค้าจากไทยส่วนใหญ่โดยทางเรือและต่อด้วยบก โดยใช้เวลา 3-6 สัปดาห์ ไปยังโกดังสินค้าที่มอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และกระจายสินค้าต่อไป

  โกดังสินค้าในรัสเซีย

  ค่อนข้างด้อยพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศยุโรปตะวันตกและตะวันออก แต่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ ตลาดขายปลีกของรัสเซียกำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรงในเรื่องการขาดแคลนโกดังสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ค่าเช่าโกดังสูงกว่าเมืองต่าง ๆ ในยุโรป (ยกเว้นอังกฤษและฝรั่งเศส) กล่าวคือ ค่าเช่าโกดัง Class A ในมอสโก 156 ดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร ในรัสเซียเฉลี่ย 125 ดอลลาร์/ตารางเมตร และคาดว่าอัตราค่าเช่าจะเพิ่มขึ้น 15-20% ต่อปี
  เขตอุตสาหกรรมในมอสโกมี vacancy rate ต่ำกว่า 2% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเมืองในยุโรปมาก ซึ่งแสดงว่าความต้องการโกดังสินค้าจะสูงกว่าปริมาณที่มีอยู่อย่างมาก ความต้องการโกดังคุณภาพสูง ส่วนใหญ่มาจากบริษัทขายปลีกรายใหญ่ ทั้งของต่างชาติและรัสเซีย ส่วนใหญ่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่จะสร้างโกดังตามแบบที่ตนต้องการ การเช่าโกดังมีการแข่งขันสูง เนื่องจากโกดังคุณภาพสูงมักจะมีการทำสัญญาเช่าก่อนที่จะเริ่มสร้าง
  การขออนุญาตก่อสร้างทั้งในระดับมอสโกและท้องถิ่นไม่โปร่งใสและขั้นตอนยาวนาน ทำให้บริษัทต่างชาติเสียเปรียบบริษัทรัสเซีย ดังนั้น บริษัทต่างชาติบางรายจึงร่วมมือกับหุ้นส่วนรัสเซียเพื่อก่อสร้างโกดังขนาดใหญ่
  โดยที่ความต้องการโกดังที่มีคุณภาพและราคาอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทขายปลีกและผู้ผลิตจะซื้อโกดังสินค้าไว้ใช้ประโยชน์เอง ซึ่งรายงานได้ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของการลงทุนซื้อโกดัง และเสนอแนะให้ร่วมลงทุนซื้อโกดังในทำเลที่ดีในมอสโก และควรจะใช้บริการของบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในการตัดสินใจเช่าหรือซื้อโกดังสินค้าในรัสเซีย

  3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าไปรัสเซีย

  รายงานฯ จัดทำตารางรายละเอียดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
  - ท่าเรือต่าง ๆ ในรัสเซีย รวมทั้งความจุของท่าเรือ
  - หน่วยงานศุลกากรและจำนวนด่านตรวจ
  - บริษัทที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และธุรกิจกับต่างประเทศ
  - บริษัทขนส่งสินค้าและผู้ประกอบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multi-modal transportation operators)
  - สมาคมด้านศุลกากร โลจิสติกส์ และการขนส่ง
  - บริษัทที่ปรึกษาด้านโกดังสินค้า
  - บริษัทประกันภัย

  4. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าจากสหภาพยุโรปและจีนไปรัสเซีย

  รายงานระบุปัญหาสำคัญในกรณี EU และจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญของรัสเซีย และเป็นคู่แข่งสินค้าของไทย รวมทั้งวิธีการลดอุปสรรคและความเสี่ยง
  - กระบวนการศุลกากร: ยุ่งยาก ซับซ้อน และล่าช้า ซึ่งอาจลดมูลค่าของสินค้าลงมาก และขาดกลไกที่จะเร่งรัดกระบวนการดังกล่าว รวมทั้งกลไกที่จะแก้ไขข้อพิพาทหากเกิดกรณีขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐ การแก้ไขปัญหาคือ ใช้บริการบริษัทนายหน้าในเรื่องต่าง ๆ จัดตั้งระบบการยื่นเอกสารที่มีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการนำเข้าที่ไม่ถูกกฎหมาย
  - การนำเข้าที่ไม่ถูกกฎหมาย: ทางการรัสเซียระบุว่าการนำเข้าจำนวนมากที่ละเมิดกฎระเบียบ โดยเฉพาะจากจีน เช่น สำแดงราคาสินค้านำเข้าต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งการนำเข้าประเภทนี้สร้างปัญหาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด วิธีการคือ หลีกเลี่ยงการดำเนินการดังกล่าว และคัดเลือกบริษัทที่จะเป็นหุ้นส่วนการนำเข้า (บริษัทนายหน้า) และเลือกเส้นทางการขนส่ง โดยหลีกเลี่ยงด่านศุลกากรที่มีชื่อเสียงไม่ดีในเรื่องนี้
  - ความขัดแย้งและข้อพิพาทกับทางการรัสเซีย: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการนำเข้าไม่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะ การนำเข้าโทรศัพท์ เครื่องหอม ของใช้ในครัวเรือนประเภทผ้า และอิเล็กโทรนิกส์ วิธีการหลีกเลี่ยงคือ หลีกเลี่ยงการนำเข้าลักษณะนี้ และใช้บริการที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยง
  - ปัญหาการขนส่ง: ระบบการขนส่งที่ด้อยพัฒนา ต้นทุนการขนถ่ายสินค้าสูง ทำให้สินค้าเน่าเสียง่ายมีปัญหา ขาดแคลนบริษัทโลจิสติกส์และขนส่งขนาดใหญ่ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ และต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น วิธีการหลีกเลี่ยงคือ คัดเลือกบริษัทหุ้นส่วนรัสเซียในด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ประเมินการขนส่งในรูปแบบ
  - ปัญหาด้านโกดังสินค้า: ขาดแคลนโกดังสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาและค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมการฉวยโอกาสของเจ้าของโกดังที่ขึ้นค่าเช่าตามอำเภอใจ และสัญญาการเช่าในระยะสั้น (ปกติ 6-12 เดือน) วิธีการหลีกเลี่ยงคือ ซื้อโกดังในเขตที่สำคัญ หลีกเลี่ยงเช่าระยะสั้น และใช้บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์

  5. SWOT Analysis: โอกาสของบริษัทไทย

  จุดแข็ง: การนำเข้าสินค้าจากรัสเซียมีปริมาณมากอยู่แล้ว และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สินค้าไทยมีชื่อเสียงดีกว่าสินค้าจากจีน
  จุดอ่อน: ประเภทของสินค้าไทยยังไม่หลากหลาย สินค้าไทยไม่เป็นที่รู้จักสำหรับผู้บริโภค และสินค้าอาหารจากไทยมีปัญหาด้านสุขอนามัย
  โอกาส: รายได้และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น กิจการรัสเซียต้องการสินค้ายานยนต์และอุปกรณ์มากขึ้น เงินรูเบิลที่แข็งค่าขึ้นจูงใจให้นำเข้ามากขึ้น การนำเข้าสูงขึ้นปีละ 25-30% การพัฒนาระบบการขนส่ง โลจิสติกส์ และโกดังสินค้า บริษัทรัสเซียที่เป็นหุ้นส่วนในด้านเหล่านี้มากขึ้น ความสนใจในสินค้าไทยเนื่องจากนักท่องเที่ยวรัสเซียมาไทยมากขึ้น niche สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพจากไทยและเอเชียเพิ่มขึ้น
  ภัยคุกคาม: การแข่งขันจากจีนสูงขึ้น โดยสินค้าจากจีนราคาถูก และเส้นทางโลจิสติกส์ส่วนใหญ่เพื่อการขนส่งสินค้าจากจีน ต้นทุนการขนส่ง โลจิสติกส์ โกดังสินค้า และค่าบริการบริษัทนายหน้าสูงขึ้น สินค้าที่นำเข้าในลักษณะไม่ถูกกฎหมายแข่งขันกับสินค้าที่ปฏิบัติถูกกฎหมาย  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  ทาจิกิสถานกับความเป็นมหาอำนาจด้านพลังงานในองค์การเซี่ยงไฮ้

  โดย วัฒนะ คุ้นวงศ์
  ทาจิกิสถาน (Tajikistan) เป็นประเทศเล็กและยากจนที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลาง หาคนพอที่จะรู้จักและพูดถึงบ้างได้ไม่ง ...
  รัสปูติน บทที่ 3 วัยเด็กและรักครั้งแรก

  โดย กุมภกา
  รัสปูติน Grigori Yefimovich Rasputin ????????? ????????? ????????? บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์รัสเซีย และชะตาชีว ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.