Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Train the Trainers ณ กรุงมอสโก ** กิจกรรมสอท.: ทีมประเทศไทยร่วมสนับสนุนความร่วมมือทางการทหารกับรัสเซีย ** สถานเอกอัครราชทูตแลกเปลี่ยนความเห็นด้านระบบการศึกษากับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ** ข่าว: การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ** สุนัขไทยหลังอานชนะการแข่งขัน World Dog Show 2016 ที่กรุงมอสโก **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7495 690-9659
  +7495 607-5343

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  พาสปอร์ตและวีซ่า - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  การท่องเที่ยวรัสเซีย

  พาสปอร์ตและวีซ่า

  ความหมายของ พาสปอร์ตและวีซ่า ตามกฎหมาย

  พาสปอร์ต คือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ พาสปอร์ตบ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู้ถือ สัญชาติของผู้ถือ และเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางไปยังประเทศอื่น

  วีซ่า คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้ภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นได้ ภายใต้ช่วงเวลาและภายใต้ขอบข่ายของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยปกติแล้วจะมีการประทับตราที่พาสปอร์ต บางประเทศอาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ หรืออาจเป็นในรูปแบบของเอกสารที่เป็นใบแยกต่างหาก

  บางประเทศอาจมีข้อตกลงเรื่องของการยกเว้นวีซ่า และสามารถเข้าออกได้โดยภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศได้กำหนดไว้ เช่น ประเทศไทยและรัสเซีย ซึ่งมีข้อตกลงเรื่องการยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว โดยสามารถพำนักในประเทศอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ต้องมีวีซ่าได้ในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศคู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงอื่นๆที่ส่งผลให้ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของพาสปอร์ต ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ หนังสือเดินทางธรรมดา หนังสือเดินทางข้าราชการ หนังสือเดินทางนักการทูต เป็นต้น ในบางประเทศ หากผู้เดินทางถือพาสปอร์ตนักการทูต ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันเฉพาะทางการทูต โดยไม่จำเป็นจะต้องขอวีซ่า ในขณะที่ผู้ที่ถือพาสปอร์ตธรรมดาจำเป็นที่จะต้องขอ วีซ่าตามขั้นตอนปกติ เป็นต้น

  การที่ประเทศไทยและรัสเซียได้ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกันไว้ ไม่ได้หมายถึงการยกเว้นวีซ่าสำหรับทุกประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางนั้นๆ หากท่านเดินทางมารัสเซียเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว คนไทยยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียอยู่ อาทิ การเข้ามาเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา หรือการทำงาน เป็นต้น

  ในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามารัสเซียเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นั้น ผู้ขอวีซ่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นหนังสือเชิญจาก องค์กร บริษัท หน่วยงาน หรือบุคคล ประกอบกับเอกสารอื่นๆ ในการขอวีซ่าด้วย ตามรัฐกำหนดแห่งรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ลำดับที่ 1143 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 1998 อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่สถานทูตหรือสถานกงสุลรัสเซียก่อนออกเดินทางเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

  กฎหมายน่ารู้...
  ...ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เลขที่ 114 บทที่ 5 ได้ระบุรายละเอียดว่าด้วยการที่หน่วยงานรัฐสามารถปฏิเสธการออกวีซ่า แก่ชาวต่างชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล โดยเฉพาะบทที่ 26 ได้กล่าวถึงลักษณะของการปฎิเสธวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ตัวอย่างเช่น
  • ข้อ 1) ไม่มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าจะสามารถอยู่ในรัสเซียได้ภายในช่วงเวลาของการเดินทางดังกล่าว
  • ข้อ 2) ทำผิดกฎหมายการข้ามแดนของรัสเซีย เช่น การขนสิ่งเสพติด หรือการพกพาอาวุธ เป็นต้น
  • ข้อ 3) ให้ข้อมูลผิดหรือบิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงที่จะเดินทางมา เช่น การขอวีซ่าเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวแต่กลับใช้วีซ่านี้เพื่อการเข้ามาทำงาน
  • ข้อ 4) เคยทำผิดกฎหมายอาญารัสเซียในอดีตมากกว่า 2 ครั้ง เช่น ไม่มีการลงทะเบียนเข้าประเทศ (ทำรีจิสเตอร์) หรือการถูกปรับในกรณีที่ขึ้นรถไฟโดยไม่มีตั๋ว
  • ข้อ 5) เป็นผู้เสพสารเสพติด หรือเป็นโรคติดต่อ
  ในบทที่ 27 ได้กล่าวถึงกรณีที่ จำเป็นจะต้องปฎิเสธการให้วีซ่า เช่น 1) เพื่อความปลอดภัยของรัฐ 2) ผู้ขอวีซ่าได้เคยก่ออาชญากรรมในประเทศรัสเซีย (ภายในระยะเวลา 5 ปีแรกของการเกิดอาชญากรรมนั้น) 3) ผู้ขอวีซ่าเคยถูกเนรเทศออกนอกประเทศรัสเซีย (ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังจากการเนรเทศ) 4) ผู้ขอวีซ่าไม่ยินยอมที่จะแสดงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่า 5) ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง หรือไม่เพียงพอเพื่อการพำนักชั่วคราวในรัสเซีย

  ประเภทวีซ่ารัสเซีย

  ประเภทของวีซ่ารัสเซียที่ใช้ในปัจจุบัน มี 6 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่

  1. Tourist Visa
  2. Business Visa
  3. Working Visa
  4. Student Visa
  5. Personal Visa
  6. Transit Visa

  ในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามารัสเซียนั้น ท่านควรกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าตามจุดประสงค์ของการเดินทางจริง เช่น หากท่านเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยว ก็ควรระบุว่า “Tourism” หากท่านต้องการมาเพื่อติดต่อทางธุรกิจ ก็อาจจะระบุว่า “Business Meetings” หรือ “Seminars” ถ้าหากท่านต้องการวีซ่าประเภท “Personal Visa” ก็ควรกรอกว่า “Visiting Friends”
  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เลขที่ 114 บทที่ 4 มาตราที่ 26 บัตรเชิญ (Invitation / Visa support) เป็นเอกสารพิเศษที่ออกให้โดยองค์กร บริษัท หรือบุคคล เพื่อเชิญให้บุคคลต่างด้าวเดินทางไปรัสเซีย บัตรเชิญดังกล่าวจะเป็นเอกสารที่ทางสถานเอกอัครราชทูตทูตหรือสถานกงสุลรัสเซียจะใช้พิจารณาในการออก วีซ่า และบัตรเชิญสำหรับวีซ่าในแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

  อย่าลืม...
  ...ประเทศไทยและรัสเซียมีข้อตกลงร่วมกันในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าที่เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วัน ผลของสัญญาทำให้ทั้งคนไทยและรัสเซียสามารถเข้าเดินทางไปเที่ยวในประเทศคู่สัญญาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง

  วีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa

  ออกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียโดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวนการเข้า-ออกประเทศของวีซ่าประเภทท่องเที่ยวของรัสเซียนั้นอาจเป็นการเข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ในการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวนั้น โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ขอวีซ่าจะต้องยื่นบัตรเชิญ ใบจองที่พัก ซึ่งบริษัททัวร์ที่จะออกบัตรเชิญให้ได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ มีรหัสที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยข้อมูลบริษัทเหล่านี้จะต้องปรากฏอยู่ในบัตรเชิญ และเมื่อคุณเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำรีจิสเตอร์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง และจะต้องมีรีจิสเตอร์ตลอดช่วงเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในรัสเซีย

  วีซ่าธุรกิจ Business Visa

  วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เข้ามาเพื่อต่อรองทางการค้า เจรจาทางธุรกิจ สัมมนา เข้าร่วมประชุม ฯลฯ วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้เป็นเวลานาน และอาจมีการอนุญาตให้เข้าออกประเทศได้หลายรอบ (Multiple Entries) ตามดุลพินิจของประเทศนั้นๆ วีซ่าประเภทนี้จะสามารถใช้อยู่ในรัสเซียได้ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี และอาจจะเป็นไปได้ทั้งการเข้าออกหนึ่งครั้งและหลายครั้ง

  ในการขอวีซ่าประเภท business visa คุณจำเป็นจะต้องใช้บัตรเชิญเช่นกัน แต่ต้องเป็นบัตรเชิญทางธุรกิจ ที่ออกให้โดยบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในรัสเซียโดยองค์กรเหล่านี้จะส่งข้อมูลของผู้ขอวีซ่าให้กับทางกระทรวง มหาดไทย รัสเซีย หรือ Russian Ministry of Internal Affairs กระทรวงมหาดไทยรัสเซียจะทำการพิจารณาเอกสารและจะส่งบัตรเชิญให้กับองค์กร เมื่อองค์กรหรือบริษัทได้รับบัตรเชิญแล้วก็จะทำการติดต่อกับผู้ขอวีซ่าหรือสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ทั้งนี้ในบางกรณีทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอาจจะส่งบัตรเชิญไปที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียโดยตรงเลยก็ได้ ดังนั้นในบางครั้งผู้ขอวีซ่าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีบัตรเชิญตัวจริงมาแสดง เพียงแต่ต้องทราบหมายเลขบัตรเชิญ (Telex Number) เมื่อเข้ามาทำการขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย

  ระวัง!!!!!
  …หากท่านเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศรัสเซียแล้วต้องการเปลี่ยนบริษัท หรือลาออกไปทำงานที่อื่น หรืออาชีพอื่น ทางบริษัทเดิมมีสิทธิที่จะยกเลิกวีซ่าของท่านได้ในทันที ท่านจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศใหม่ภายใต้การเชิญของบริษัทที่ท่านต้องการทำงาน หรือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการอยู่ในประเทศรัสเซียของท่าน

  วีซ่าทำงาน Working Visa

  วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อมาทำงานในประเทศรัสเซีย เพื่อที่จะได้รับวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอวีซ่าจำเป็นที่จะต้องได้รับบัตรเชิญจากบริษัทผู้จ้างก่อนที่จะเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียได้ บริษัทผู้จ้างจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ลงทะเบียนไว้กับทางการรัสเซียแล้ว ว่ามีสิทธิในการเชิญบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงาน

  ระยะเวลาของวีซ่าจะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการเดินทางและลักษณะของวีซ่าอาจเป็นได้ทั้งสำหรับ 1 ครั้ง (Single Entry) สองครั้ง (Double Entry) หรือว่า หลายครั้ง (Multiple Entry)

  วีซ่าทำงานที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ท่านจะได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริษัทผู้ขอได้ใช้เวลาดังกล่าวไปดำเนินการจดทะเบียนที่กระทรวงมหาดไทยรัสเซีย เมื่อคนงานของตนเดินทางมาถึง และจัดทำวีซ่าใหม่ ประเภทเข้าออกได้หลายรอบ (multiple entry) ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา แต่ทั้งนี้ วีซ่าที่ได้รับจะมีอายุเพียง 1 ปี เมื่อครบกำหนดจะต้องทำการต่ออายุ วีซ่า ปีต่อปี

  วีซ่านักเรียน Student Visa

  วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศรัสเซีย การขอวีซ่าประเภทนี้จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันการรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอวีซ่าต้องการเข้าไปศึกษาเล่าเรียนมาประกอบด้วย ทางสถาบันการศึกษาจะทำหนังสือตอบรับ เป็นหนังสือเชิญเพื่อจัดส่งให้กับผู้ขอวีซ่าใช้ดำเนินการขอวีซ่าต่อไป

  วีซ่าประเภทนี้จะไม่มีกำหนดที่แน่นอน จึงสามารถต่อได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ผู้ขอวีซ่ายังคงเรียนในสถาน ศึกษานั้นๆ อยู่ แต่ทั้งนี้ผู้ขอวีซ่าจะต้องติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริการนักศึกษาต่างชาติของสถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อที่ทราบหลักการ วิธี และช่วงเวลาที่จะต้องทำการต่อวีซ่า

  วีซ่าธุระส่วนตัว Personal (Private) Visa

  วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อมาทำธุระส่วนตัว เช่น เยี่ยมเพื่อน หรือญาติ เป็นต้น วีซ่าธุระส่วนตัวมีระยะเวลา 3 เดือน และสามารถเข้าได้เพียงครั้งเดียว การขอวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอจะต้องได้รับบัตรเชิญจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัสเซีย โดยผู้ทำหนังสือเชิญจะต้องเดินทางไปทำด้วยตนเองที่กองตรวจคนเข้าเมืองในเขตท้องที่ของตนเอง

  วีซ่าเดินทางผ่าน Transit Visa

  วีซ่านี้ออกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอเดินทางผ่านประเทศรัสเซีย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนสนามบินหรือข้ามพรมแดนไปยังประเทศที่สามต่อไป

  วิธีการตรวจสอบวีซ่า

  เนื่องจากคนไทยที่อยู่ในรัสเซียเป็นระยะเวลานานได้แก่ นักศึกษา และคนทำงาน คู่มือเล่มนี้จึงให้ความสำคัญของบุคคลสองกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ในบทนี้จะเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ที่เดินทางมารัสเซียด้วยจุดประสงค์ของการศึกษาและการทำงานได้เข้าใจถึงลักษณะวีซ่าของตนเอง รวมถึงสิ่งที่ต้องสังเกตในวีซ่าของตนว่าได้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัสเซียหรือไม่ โดยในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะของบัตรเชิญ และรูปแบบวีซ่า

  ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าบัตรเชิญและวีซ่าก่อน

  หนังสือเชิญ คือ เอกสารหนังสือที่ออกให้โดยเจ้าภาพ บุคคล นิติบุคคล องค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นการเชิญให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งเดินทางเข้าประเทศรัสเซีย เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม เช่น ทำงาน เรียน เป็นต้น ผู้ขอวีซ่าจะต้องนำบัตรเชิญนี้ไปยื่นให้กับทางสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประกอบกับเอกสารอื่นๆ เพื่อขอวีซ่า หากท่านเดินทางมาทำงาน หรือประชุม ผู้ที่ออกบัตรเชิญให้ก็คือ บริษัทหรือองค์กรที่ท่านต้องการเดินทางเข้ามา โดยองค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และการทำรีจิสเตอร์ หรือการลงทะเบียนวีซ่า หากเป็นนักเรียนก็จะต้องได้รับบัตรเชิญจากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าไปศึกษา เป็นต้น

  ตัวอย่างหนังสือเชิญ

  ลักษณะของวีซ่าทำงาน

  โดยปกติแล้ว เมื่อท่านเดินทางเข้ามาทำงานที่รัสเซีย ท่านจะได้รับบัตรเชิญให้เข้ามาทำงานดังตัวอย่างข้างต้น และท่านจะต้องนำบัตรเชิญดังกล่าว แนบมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ เพื่อขอวีซ่าเข้ามาทำงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลรัสเซีย วีซ่าส่วนใหญ่ที่ได้รับมาครั้งแรกเพื่อการเดินทางนั้นมักจะเป็นวีซ่าที่ใช้เข้าประเทศได้เพียงหนึ่งครั้ง (Single entry) และเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว บริษัทหรือองค์กรที่รับท่านเข้าทำงานก็จะเป็นผู้ดำเนินจัดทำวีซ่าอีกชนิดหนึ่งให้ โดยวีซ่าประเภทนี้ จะเป็นวีซ่าเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple entry) ลักษณะของวีซ่าประเภทนี้จะเป็นกระดาษที่แยกออกมา ประกอบด้วย 3 ส่วน ภายในระบุข้อมูลของผู้ถือวีซ่า จุดประสงค์ และระยะเวลาของวีซ่า เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างหนึ่งในการยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมีการสอบถามถึงจุดประสงค์ของการเข้าประเทศ ดังนั้น ควรจะต้องตรวจสอบวีซ่าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทราบว่าวีซ่าของตนใกล้จะหมดอายุหรือเกิดการสูญหาย ควรรีบติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งหากปล่อยให้วีซ่าขาดอายุ ท่านอาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายรัสเซียได้

  ตัวอย่างของวีซ่าทำงาน (เข้าออกได้หลายครั้ง)
  คุณรู้ไหมว่า...
  ...อย่างไรก็ตาม องค์กรของรัฐที่ได้รับอำนาจในการพิจารณาตรวจคนเข้าเมืองยังคงไว้ซึ่งอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาต่ออายุวีซ่า ยกเลิกวีซ่า หรือประทับตราวีซ่าใหม่ภายใต้การพิจารณาของตนได้
   
  คุณทราบหรือไม่.....ถึงความแตกต่างระหว่างวีซ่าธุรกิจและวีซ่าทำงาน?....
  ความแตกต่าง
  วีซ่าประเภทธุรกิจ (Multiple entry)
  วีซ่าประเภททำงาน (Multiple entry)
  ความสามารถในการรับหน้าที่และตำแหน่งในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มีสิทธิที่จะเข้ารับตำแหน่งการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  สามารถเข้ารับตำแหน่งในการทำงานในบริษัทนิติบุคคลได้ทุกประเภท
  ความสามารถในการรับเงินค่าแรงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มีสิทธิรับจ้าง หรือทำนิติกรรมสัญญาใดๆเพื่อที่จะทำงานและรับค่าแรงภายในประเทศรัสเซีย
  สามารถทำนิติกรรมสัญญาว่าจ้างเพื่อที่จะทำงานในรัสเซียได้
  ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มีสิทธิที่จะเป็นตัวแทนบริษัทต่อองค์กรของรัฐ
  มีสิทธิที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทตนต่อองค์กรรัฐทุกแห่งได้
  สถานที่ออกวีซ่า
  วีซ่าธุรกิจประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple) ออกให้โดยสถานกงสุลรัสเซียในต่างประเทศ และไม่สามารถต่ออายุได้ในประเทศรัสเซีย
  วีซ่าทำงานประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple) ออกให้ตามใบคำร้องของผู้ว่าจ้างแรงงานที่สำนักงานควบคุมการออกพาสปอร์ตและวีซ่า วีซ่าประเภทนี้สามารถต่ออายุได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ
  ระยะเวลาในการอยู่
  สามารถอยู่ติดต่อกันภายในประเทศรัสเซียได้ไม่เกิน 182 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางมาถึง
  มีสิทธิที่จะอยู่ในประเทศรัสเซียตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า
  ระยะเวลาของการลงทะเบียนวีซ่า
  ระยะเวลาของการลงทะเบียนวีซ่าของผู้ถือ  วีซ่าประเภทธุรกิจมีระยะเวลาไม่เกิน 182 วัน หลังจากนั้นชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศรัสเซียและกลับเข้ามาใหม่ และลงทะเบียนวีซ่าใหม่
  ระยะเวลาการลงทะเบียนของวีซ่าทำงานนั้นเป็นการลงทะเบียนโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่วันที่ได้รับวีซ่านั้นๆและมีระยะการลงทะเบียนจนถึงวันหมดอายุของวีซ่า
  สิทธิพิเศษของสมาชิกในครอบครัว
  ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าธุรกิจจะต้องลงทะเบียนวีซ่าเป็นระยะเวลา 6 เดือน และทุกๆ 6 เดือนจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ
  ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าทำงานได้รับวีซ่าเป็นระยะเวลา 1 ปี เช่นเดียวกัน ส่วนการลงทะเบียนวีซ่าเป็นไปตามระยะเวลาของวีซ่าที่ได้ระบุไว้  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
  ทีมประเทศไทยร่วมเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัย Linguistics University of Nizhny Novgorod และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเมือง Nizhny Novgorod
  บทความ
  รัสปูติน บทที่ 6 Tsarevitch Alexei กับโรคเลือดไหลไม่หยุด (Haemophilia)

  โดย กุมภกา
  Alexandra Tsarina น่าสงสาร ทรมาน เก็บความลับ ทุกข์ทับถม Alexei Tsarน้อย ด้อยบรรทม ต้องนอนซม เมื่อเลือดไหล ไม่หายที ไม่สามา ...
  เมื่อนางเอกโอเปร่า กาลีน่า วิชโนยฟสกาย่า มีอายุ 80 ปี

  โดย วรัญญาพร
  Maya Plisetskaya มีคนไทยไม่น้อยที่รู้จักมายา พลิเซียทสกาย่า (Maya Plisetskaya)เป็นอย่างดี ถ้าใครไม่รู้จัก ก็ขอให้กลับไปหา DVD บ ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.