Home
РУССКИЙ   IN ENGLISH    ประกาศ: Announcement by the National Legislative Assembly on the Invitation for the Ascension of the Heir to the Throne ** รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญลงนามน้อมเกล้าแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ** พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 23.30 น. ** กิจกรรมสอท.: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดงานเลี้ยงรับรองวันกองทัพไทย ** การจัดงานพิธีสตมวารของ สอท. ณ กรุงมอสโก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ** ข่าว: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ** The Royal Rainmaking **
Home
 • ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย
 • สถานเอกอัครราชทูต
 • พื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • สถานกงสุลในรัสเซียและ CIS
 • กิจกรรมสถานทูต
 • ข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจ
 • ฝ่ายกงสุล
 • การศึกษารัสเซีย
 • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
 • ข่าวงาน

 •   ติดต่อเรา
  Bolshaya Spasskaya 9
  Moscow 129090, Russia

  โทร: +7495 608-0856
  หมายเลขฉุกเฉิน:
  +๗๙๑๖ ๙๓๙-๒๑๕๕
  แฟกซ์: +7 (495) 690 - 9659

  รายละเอียดและแผนที่ >>>

  พาสปอร์ตและวีซ่า - สอท. ณ กรุงมอสโก :

  การท่องเที่ยวรัสเซีย

  พาสปอร์ตและวีซ่า

  ความหมายของ พาสปอร์ตและวีซ่า ตามกฎหมาย

  พาสปอร์ต คือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ พาสปอร์ตบ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู้ถือ สัญชาติของผู้ถือ และเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางไปยังประเทศอื่น

  วีซ่า คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้ภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นได้ ภายใต้ช่วงเวลาและภายใต้ขอบข่ายของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยปกติแล้วจะมีการประทับตราที่พาสปอร์ต บางประเทศอาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ หรืออาจเป็นในรูปแบบของเอกสารที่เป็นใบแยกต่างหาก

  บางประเทศอาจมีข้อตกลงเรื่องของการยกเว้นวีซ่า และสามารถเข้าออกได้โดยภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศได้กำหนดไว้ เช่น ประเทศไทยและรัสเซีย ซึ่งมีข้อตกลงเรื่องการยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว โดยสามารถพำนักในประเทศอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ต้องมีวีซ่าได้ในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศคู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงอื่นๆที่ส่งผลให้ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของพาสปอร์ต ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่ หนังสือเดินทางธรรมดา หนังสือเดินทางข้าราชการ หนังสือเดินทางนักการทูต เป็นต้น ในบางประเทศ หากผู้เดินทางถือพาสปอร์ตนักการทูต ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันเฉพาะทางการทูต โดยไม่จำเป็นจะต้องขอวีซ่า ในขณะที่ผู้ที่ถือพาสปอร์ตธรรมดาจำเป็นที่จะต้องขอ วีซ่าตามขั้นตอนปกติ เป็นต้น

  การที่ประเทศไทยและรัสเซียได้ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกันไว้ ไม่ได้หมายถึงการยกเว้นวีซ่าสำหรับทุกประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางนั้นๆ หากท่านเดินทางมารัสเซียเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว คนไทยยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียอยู่ อาทิ การเข้ามาเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา หรือการทำงาน เป็นต้น

  ในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามารัสเซียเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นั้น ผู้ขอวีซ่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นหนังสือเชิญจาก องค์กร บริษัท หน่วยงาน หรือบุคคล ประกอบกับเอกสารอื่นๆ ในการขอวีซ่าด้วย ตามรัฐกำหนดแห่งรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ลำดับที่ 1143 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 1998 อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่สถานทูตหรือสถานกงสุลรัสเซียก่อนออกเดินทางเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง

  กฎหมายน่ารู้...
  ...ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เลขที่ 114 บทที่ 5 ได้ระบุรายละเอียดว่าด้วยการที่หน่วยงานรัฐสามารถปฏิเสธการออกวีซ่า แก่ชาวต่างชาติได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล โดยเฉพาะบทที่ 26 ได้กล่าวถึงลักษณะของการปฎิเสธวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ ตัวอย่างเช่น
  • ข้อ 1) ไม่มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าจะสามารถอยู่ในรัสเซียได้ภายในช่วงเวลาของการเดินทางดังกล่าว
  • ข้อ 2) ทำผิดกฎหมายการข้ามแดนของรัสเซีย เช่น การขนสิ่งเสพติด หรือการพกพาอาวุธ เป็นต้น
  • ข้อ 3) ให้ข้อมูลผิดหรือบิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงที่จะเดินทางมา เช่น การขอวีซ่าเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวแต่กลับใช้วีซ่านี้เพื่อการเข้ามาทำงาน
  • ข้อ 4) เคยทำผิดกฎหมายอาญารัสเซียในอดีตมากกว่า 2 ครั้ง เช่น ไม่มีการลงทะเบียนเข้าประเทศ (ทำรีจิสเตอร์) หรือการถูกปรับในกรณีที่ขึ้นรถไฟโดยไม่มีตั๋ว
  • ข้อ 5) เป็นผู้เสพสารเสพติด หรือเป็นโรคติดต่อ
  ในบทที่ 27 ได้กล่าวถึงกรณีที่ จำเป็นจะต้องปฎิเสธการให้วีซ่า เช่น 1) เพื่อความปลอดภัยของรัฐ 2) ผู้ขอวีซ่าได้เคยก่ออาชญากรรมในประเทศรัสเซีย (ภายในระยะเวลา 5 ปีแรกของการเกิดอาชญากรรมนั้น) 3) ผู้ขอวีซ่าเคยถูกเนรเทศออกนอกประเทศรัสเซีย (ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังจากการเนรเทศ) 4) ผู้ขอวีซ่าไม่ยินยอมที่จะแสดงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่า 5) ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถแสดงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง หรือไม่เพียงพอเพื่อการพำนักชั่วคราวในรัสเซีย

  ประเภทวีซ่ารัสเซีย

  ประเภทของวีซ่ารัสเซียที่ใช้ในปัจจุบัน มี 6 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่

  1. Tourist Visa
  2. Business Visa
  3. Working Visa
  4. Student Visa
  5. Personal Visa
  6. Transit Visa

  ในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามารัสเซียนั้น ท่านควรกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าตามจุดประสงค์ของการเดินทางจริง เช่น หากท่านเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยว ก็ควรระบุว่า “Tourism” หากท่านต้องการมาเพื่อติดต่อทางธุรกิจ ก็อาจจะระบุว่า “Business Meetings” หรือ “Seminars” ถ้าหากท่านต้องการวีซ่าประเภท “Personal Visa” ก็ควรกรอกว่า “Visiting Friends”
  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เลขที่ 114 บทที่ 4 มาตราที่ 26 บัตรเชิญ (Invitation / Visa support) เป็นเอกสารพิเศษที่ออกให้โดยองค์กร บริษัท หรือบุคคล เพื่อเชิญให้บุคคลต่างด้าวเดินทางไปรัสเซีย บัตรเชิญดังกล่าวจะเป็นเอกสารที่ทางสถานเอกอัครราชทูตทูตหรือสถานกงสุลรัสเซียจะใช้พิจารณาในการออก วีซ่า และบัตรเชิญสำหรับวีซ่าในแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

  อย่าลืม...
  ...ประเทศไทยและรัสเซียมีข้อตกลงร่วมกันในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าที่เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ไม่เกิน 30 วัน ผลของสัญญาทำให้ทั้งคนไทยและรัสเซียสามารถเข้าเดินทางไปเที่ยวในประเทศคู่สัญญาได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง

  วีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa

  ออกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียโดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวนการเข้า-ออกประเทศของวีซ่าประเภทท่องเที่ยวของรัสเซียนั้นอาจเป็นการเข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง ในการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวนั้น โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ขอวีซ่าจะต้องยื่นบัตรเชิญ ใบจองที่พัก ซึ่งบริษัททัวร์ที่จะออกบัตรเชิญให้ได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ มีรหัสที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยข้อมูลบริษัทเหล่านี้จะต้องปรากฏอยู่ในบัตรเชิญ และเมื่อคุณเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำรีจิสเตอร์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง และจะต้องมีรีจิสเตอร์ตลอดช่วงเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในรัสเซีย

  วีซ่าธุรกิจ Business Visa

  วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เข้ามาเพื่อต่อรองทางการค้า เจรจาทางธุรกิจ สัมมนา เข้าร่วมประชุม ฯลฯ วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้เป็นเวลานาน และอาจมีการอนุญาตให้เข้าออกประเทศได้หลายรอบ (Multiple Entries) ตามดุลพินิจของประเทศนั้นๆ วีซ่าประเภทนี้จะสามารถใช้อยู่ในรัสเซียได้ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี และอาจจะเป็นไปได้ทั้งการเข้าออกหนึ่งครั้งและหลายครั้ง

  ในการขอวีซ่าประเภท business visa คุณจำเป็นจะต้องใช้บัตรเชิญเช่นกัน แต่ต้องเป็นบัตรเชิญทางธุรกิจ ที่ออกให้โดยบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในรัสเซียโดยองค์กรเหล่านี้จะส่งข้อมูลของผู้ขอวีซ่าให้กับทางกระทรวง มหาดไทย รัสเซีย หรือ Russian Ministry of Internal Affairs กระทรวงมหาดไทยรัสเซียจะทำการพิจารณาเอกสารและจะส่งบัตรเชิญให้กับองค์กร เมื่อองค์กรหรือบริษัทได้รับบัตรเชิญแล้วก็จะทำการติดต่อกับผู้ขอวีซ่าหรือสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ทั้งนี้ในบางกรณีทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอาจจะส่งบัตรเชิญไปที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียโดยตรงเลยก็ได้ ดังนั้นในบางครั้งผู้ขอวีซ่าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีบัตรเชิญตัวจริงมาแสดง เพียงแต่ต้องทราบหมายเลขบัตรเชิญ (Telex Number) เมื่อเข้ามาทำการขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย

  ระวัง!!!!!
  …หากท่านเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศรัสเซียแล้วต้องการเปลี่ยนบริษัท หรือลาออกไปทำงานที่อื่น หรืออาชีพอื่น ทางบริษัทเดิมมีสิทธิที่จะยกเลิกวีซ่าของท่านได้ในทันที ท่านจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศใหม่ภายใต้การเชิญของบริษัทที่ท่านต้องการทำงาน หรือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการอยู่ในประเทศรัสเซียของท่าน

  วีซ่าทำงาน Working Visa

  วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อมาทำงานในประเทศรัสเซีย เพื่อที่จะได้รับวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอวีซ่าจำเป็นที่จะต้องได้รับบัตรเชิญจากบริษัทผู้จ้างก่อนที่จะเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียได้ บริษัทผู้จ้างจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ลงทะเบียนไว้กับทางการรัสเซียแล้ว ว่ามีสิทธิในการเชิญบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงาน

  ระยะเวลาของวีซ่าจะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการเดินทางและลักษณะของวีซ่าอาจเป็นได้ทั้งสำหรับ 1 ครั้ง (Single Entry) สองครั้ง (Double Entry) หรือว่า หลายครั้ง (Multiple Entry)

  วีซ่าทำงานที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ท่านจะได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริษัทผู้ขอได้ใช้เวลาดังกล่าวไปดำเนินการจดทะเบียนที่กระทรวงมหาดไทยรัสเซีย เมื่อคนงานของตนเดินทางมาถึง และจัดทำวีซ่าใหม่ ประเภทเข้าออกได้หลายรอบ (multiple entry) ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา แต่ทั้งนี้ วีซ่าที่ได้รับจะมีอายุเพียง 1 ปี เมื่อครบกำหนดจะต้องทำการต่ออายุ วีซ่า ปีต่อปี

  วีซ่านักเรียน Student Visa

  วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศรัสเซีย การขอวีซ่าประเภทนี้จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันการรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอวีซ่าต้องการเข้าไปศึกษาเล่าเรียนมาประกอบด้วย ทางสถาบันการศึกษาจะทำหนังสือตอบรับ เป็นหนังสือเชิญเพื่อจัดส่งให้กับผู้ขอวีซ่าใช้ดำเนินการขอวีซ่าต่อไป

  วีซ่าประเภทนี้จะไม่มีกำหนดที่แน่นอน จึงสามารถต่อได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ผู้ขอวีซ่ายังคงเรียนในสถาน ศึกษานั้นๆ อยู่ แต่ทั้งนี้ผู้ขอวีซ่าจะต้องติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริการนักศึกษาต่างชาติของสถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อที่ทราบหลักการ วิธี และช่วงเวลาที่จะต้องทำการต่อวีซ่า

  วีซ่าธุระส่วนตัว Personal (Private) Visa

  วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อมาทำธุระส่วนตัว เช่น เยี่ยมเพื่อน หรือญาติ เป็นต้น วีซ่าธุระส่วนตัวมีระยะเวลา 3 เดือน และสามารถเข้าได้เพียงครั้งเดียว การขอวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอจะต้องได้รับบัตรเชิญจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัสเซีย โดยผู้ทำหนังสือเชิญจะต้องเดินทางไปทำด้วยตนเองที่กองตรวจคนเข้าเมืองในเขตท้องที่ของตนเอง

  วีซ่าเดินทางผ่าน Transit Visa

  วีซ่านี้ออกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอเดินทางผ่านประเทศรัสเซีย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนสนามบินหรือข้ามพรมแดนไปยังประเทศที่สามต่อไป

  วิธีการตรวจสอบวีซ่า

  เนื่องจากคนไทยที่อยู่ในรัสเซียเป็นระยะเวลานานได้แก่ นักศึกษา และคนทำงาน คู่มือเล่มนี้จึงให้ความสำคัญของบุคคลสองกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ในบทนี้จะเป็นแนวทางที่ทำให้ผู้ที่เดินทางมารัสเซียด้วยจุดประสงค์ของการศึกษาและการทำงานได้เข้าใจถึงลักษณะวีซ่าของตนเอง รวมถึงสิ่งที่ต้องสังเกตในวีซ่าของตนว่าได้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของรัสเซียหรือไม่ โดยในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะของบัตรเชิญ และรูปแบบวีซ่า

  ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าบัตรเชิญและวีซ่าก่อน

  หนังสือเชิญ คือ เอกสารหนังสือที่ออกให้โดยเจ้าภาพ บุคคล นิติบุคคล องค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นการเชิญให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งเดินทางเข้าประเทศรัสเซีย เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม เช่น ทำงาน เรียน เป็นต้น ผู้ขอวีซ่าจะต้องนำบัตรเชิญนี้ไปยื่นให้กับทางสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประกอบกับเอกสารอื่นๆ เพื่อขอวีซ่า หากท่านเดินทางมาทำงาน หรือประชุม ผู้ที่ออกบัตรเชิญให้ก็คือ บริษัทหรือองค์กรที่ท่านต้องการเดินทางเข้ามา โดยองค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และการทำรีจิสเตอร์ หรือการลงทะเบียนวีซ่า หากเป็นนักเรียนก็จะต้องได้รับบัตรเชิญจากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าไปศึกษา เป็นต้น

  ตัวอย่างหนังสือเชิญ

  ลักษณะของวีซ่าทำงาน

  โดยปกติแล้ว เมื่อท่านเดินทางเข้ามาทำงานที่รัสเซีย ท่านจะได้รับบัตรเชิญให้เข้ามาทำงานดังตัวอย่างข้างต้น และท่านจะต้องนำบัตรเชิญดังกล่าว แนบมาพร้อมกับเอกสารอื่นๆ เพื่อขอวีซ่าเข้ามาทำงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลรัสเซีย วีซ่าส่วนใหญ่ที่ได้รับมาครั้งแรกเพื่อการเดินทางนั้นมักจะเป็นวีซ่าที่ใช้เข้าประเทศได้เพียงหนึ่งครั้ง (Single entry) และเมื่อเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว บริษัทหรือองค์กรที่รับท่านเข้าทำงานก็จะเป็นผู้ดำเนินจัดทำวีซ่าอีกชนิดหนึ่งให้ โดยวีซ่าประเภทนี้ จะเป็นวีซ่าเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple entry) ลักษณะของวีซ่าประเภทนี้จะเป็นกระดาษที่แยกออกมา ประกอบด้วย 3 ส่วน ภายในระบุข้อมูลของผู้ถือวีซ่า จุดประสงค์ และระยะเวลาของวีซ่า เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างหนึ่งในการยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อมีการสอบถามถึงจุดประสงค์ของการเข้าประเทศ ดังนั้น ควรจะต้องตรวจสอบวีซ่าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทราบว่าวีซ่าของตนใกล้จะหมดอายุหรือเกิดการสูญหาย ควรรีบติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งหากปล่อยให้วีซ่าขาดอายุ ท่านอาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายรัสเซียได้

  ตัวอย่างของวีซ่าทำงาน (เข้าออกได้หลายครั้ง)
  คุณรู้ไหมว่า...
  ...อย่างไรก็ตาม องค์กรของรัฐที่ได้รับอำนาจในการพิจารณาตรวจคนเข้าเมืองยังคงไว้ซึ่งอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาต่ออายุวีซ่า ยกเลิกวีซ่า หรือประทับตราวีซ่าใหม่ภายใต้การพิจารณาของตนได้
   
  คุณทราบหรือไม่.....ถึงความแตกต่างระหว่างวีซ่าธุรกิจและวีซ่าทำงาน?....
  ความแตกต่าง
  วีซ่าประเภทธุรกิจ (Multiple entry)
  วีซ่าประเภททำงาน (Multiple entry)
  ความสามารถในการรับหน้าที่และตำแหน่งในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มีสิทธิที่จะเข้ารับตำแหน่งการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  สามารถเข้ารับตำแหน่งในการทำงานในบริษัทนิติบุคคลได้ทุกประเภท
  ความสามารถในการรับเงินค่าแรงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มีสิทธิรับจ้าง หรือทำนิติกรรมสัญญาใดๆเพื่อที่จะทำงานและรับค่าแรงภายในประเทศรัสเซีย
  สามารถทำนิติกรรมสัญญาว่าจ้างเพื่อที่จะทำงานในรัสเซียได้
  ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  ไม่มีสิทธิที่จะเป็นตัวแทนบริษัทต่อองค์กรของรัฐ
  มีสิทธิที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทตนต่อองค์กรรัฐทุกแห่งได้
  สถานที่ออกวีซ่า
  วีซ่าธุรกิจประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple) ออกให้โดยสถานกงสุลรัสเซียในต่างประเทศ และไม่สามารถต่ออายุได้ในประเทศรัสเซีย
  วีซ่าทำงานประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple) ออกให้ตามใบคำร้องของผู้ว่าจ้างแรงงานที่สำนักงานควบคุมการออกพาสปอร์ตและวีซ่า วีซ่าประเภทนี้สามารถต่ออายุได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ
  ระยะเวลาในการอยู่
  สามารถอยู่ติดต่อกันภายในประเทศรัสเซียได้ไม่เกิน 182 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางมาถึง
  มีสิทธิที่จะอยู่ในประเทศรัสเซียตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่า
  ระยะเวลาของการลงทะเบียนวีซ่า
  ระยะเวลาของการลงทะเบียนวีซ่าของผู้ถือ  วีซ่าประเภทธุรกิจมีระยะเวลาไม่เกิน 182 วัน หลังจากนั้นชาวต่างชาติผู้นั้นจะต้องเดินทางออกนอกประเทศรัสเซียและกลับเข้ามาใหม่ และลงทะเบียนวีซ่าใหม่
  ระยะเวลาการลงทะเบียนของวีซ่าทำงานนั้นเป็นการลงทะเบียนโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่วันที่ได้รับวีซ่านั้นๆและมีระยะการลงทะเบียนจนถึงวันหมดอายุของวีซ่า
  สิทธิพิเศษของสมาชิกในครอบครัว
  ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าธุรกิจจะต้องลงทะเบียนวีซ่าเป็นระยะเวลา 6 เดือน และทุกๆ 6 เดือนจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ
  ผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าทำงานได้รับวีซ่าเป็นระยะเวลา 1 ปี เช่นเดียวกัน ส่วนการลงทะเบียนวีซ่าเป็นไปตามระยะเวลาของวีซ่าที่ได้ระบุไว้  ที่มา: Royal Thai Embassy, Moscow
  Read more: 
   
  กรุงเทพมหานคร
  มอสโก
  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  วลาดิวอสต็อก
  เคียฟ
  เยเรวาน
  อัลมาตี
  ทาชเคนท์
  Москва информер погоды
  Банкок информер прогноз погоды
  เรื่องเด่น
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเยือนรัสเซีย
  บทความ
  เศรษฐีรัสเซีย ก่อนที่จะมาสยายปีก ตอนที่ 3

  โดย นายลี้ เต้าฮวย
  อ่านตอนที่ 1 และ 2 ไปแล้ว เดี๋ยวจะเกิดข้อสรุปกันว่า คนรัสเซียจะขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้ ต้องเป็นมาเฟียกันก่อนเท ...
  รัสปูติน บทที่ 3 วัยเด็กและรักครั้งแรก

  โดย กุมภกา
  รัสปูติน Grigori Yefimovich Rasputin ????????? ????????? ????????? บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์รัสเซีย และชะตาชีว ...

  *** สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ขอสงวนลิขสิทธิ์ในงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น ***

  Copyright © 2008-2012 Royal Thai Embassy. All Rights Reserved.