RTE Moscow: การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ/การเสียสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ/การเสียสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตามที่จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 มีนาคม 2556 นั้น

ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควร (รวมถึงการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร) จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดย (1) ให้เจ้าบ้าน (2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ (3) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเหตุตามแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 31 และยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วันหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

หากไม่แจ้งเหตุฯ จะต้องเสียสิทธิเลือกตั้ง 6 ประการ ดังนี้

1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ.
2. สิทธิร้องคัดค้านการคัดเลือกกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ถ. และ ผ.ถ.
4. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
5. สิทธิเข้าชื่อร้องเรียนขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอนถอด ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่า การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ
ไม่สามารถยื่นผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ทุกคนเลือกตั้งพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 ทั่วกรุงเทพฯ

ที่มา - http://www.ect.go.th/detail6.html

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเหตุอันไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 31) ได้ที่นี่ >http://www.ect.go.th/p6.pdf

Source: Royal Thai Embassy, Moscow